ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 36 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 36 về Sự nở vì nhiệt của vật rắn online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu):

 • Câu 1:

  Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ \(15^oC\) có độ dài là 12,5m. Nếu hai đầu các thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,50mm, thì các thanh ray  này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở nhiệt? Cho biết hệ số nở dài của mỗi thanh ray là \(\alpha  = {12.10^ - }^6{K^ - }^1.\)

  • A. \(t_{max} = 45^o\)C
  • B. \(t_{max} = 15^o\)C
  • C. \(t_{max} = 90^o\)C
  • D. \(t_{max} = 60^o\)C
 • Câu 2:

  Một dây tải điện ở \(20^oC\) có độ dài 1 800m. Hãy xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến \(50^oC\) về mùa hè. Cho biết hệ số nở dài của dây tải điện là \(\alpha  = 1,{5.10^ - }^6{K^ - }^1\)

  • A. 0,31m
  • B. 0,62m
  • C. 0,22m
  • D. 0,44m
   
   
 • Câu 3:

  Khối lượng riêng của sắt ở  \(800^oC\) bằng bao nhêu? Biết khối lượng riêng của nó ở  \(0^oC\) là  \(7,800.10^3kg/m^3\)

  • A. \(7,900.10^3kg/m^3\)
  • B. \(7,589.10^3kg/m^3\)
  • C. \(7,485.10^3kg/m^3\)
  • D. \(7,800.10^3kg/m^3\)
  • A. bản chất của vật.
  • B. nhiệt độ của vật.
  • C. chiều dài ban đầu.
  • D. độ tăng nhiệt độ.
 • Câu 5:

  Một thước thép ở \(20^oC\) có độ dài 1 000mm. Khi nhiệt độ tăng đến \(40^oC\) , thước thép này dài thêm bao nhiêu?

  • A. 2,4 mm.
  • B. 3,2 mm.
  • C. 0,24 mm.   
  • D. 4,2 mm.
 • Câu 6:

  Hai thanh kim loại, Một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0°C có chiều dài bằng nhau, còn ở 100°C thì chiều dài chênh lệch nhau 1mm. Cho biết hệ số nở dài của sắt là α1 = 1,14.10-5k-1 và của kẽm là α2 = 3,4.10-5k-1. Chiều dài của hai thanh ở 0°C là: 

  • A. l0 = 0,442mm  
  • B. l= 4,42mm.    
  • C.  l0 = 44,2mm        
  • D. l= 442mm.
 • Câu 7:

  Một cái xà bằng thép tròn đường kính tiết diện 5cm hai đầu được chôn chặt vào tường. Cho biết hệ số nở dài của thép 1,2.10-5k-1, suất đàn hồi 20.1010N/m2. Nếu nhiệt độ tăng thêm 25°C thì độ lớn của lực do xà tác dụng vào tường là : 

  • A. F = 11,7810 N    
  • B. F = 117,810 N.    
  • C. F = 1178,10 N          
  • D. F = 117810 N
 • Câu 8:

  Một tấm kim loại hình vuông ở 0°C có độ dài mỗi cạnh là 40cm. Khi bị nung nóng, diện tích của tấm kim loại tăng thêm 1,44cm2. Xác định nhiệt độ của tấm kim loại? Biết hệ số nở dài của kim loại này là 12.10-6K-1

  • A. 2500°C          
  • B. 3000°C        
  • C. 37,5°C        
  • D. 250°C
 • Câu 9:

  Một vật rắn hình trụ có hệ số nở dài α=11.10-6.K-1. Khi nhiệt độ của vật tăng từ 0oC đến 110oC độ nở dài tỉ đối của vật là 

  • A. 0,121%.   
  • B. 0,211%.
  • C. 0,212%.       
  • D. 0,221%.
 • Câu 10:

  Một thanh thép hình trụ có hệ số nở dài α=11.10-6.K-1, ban đầu có chiều dài 100 m. Để chiều dài của nó là 100,11 m thì độ tăng nhiệt độ bằng 

  • A. 170oC
  • B. 125oC.
  • C.  150oC.         
  • D. 100oC.
  • A. 20,0336 m.
  • B.  24,020 m.
  • C. 20,024 m.         
  • D. 24,0336 m.
  • A. 0,36 mm.    
  • B. 36 mm.     
  • C. 42 mm.        
  • D. 15mm.
  • A. Δl = 3.6.10 m        
  • B. Δl = 3.6.10 m
  • C. Δl = 3.6.10 m   
  • D. Δl = 3.6.10 m
  • A. 0,48mm        
  • B. 9,6mm       
  • C. 0,96mm              
  • D. 4,8mm
 

 

YOMEDIA
1=>1