YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 6 Kết nối tri thức Unit 10: Our houses in the future - Nhà của chúng ta trong tương lai

Unit 10 Our houses in the future gồm các phần tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học, cũng như phát triển các kĩ năng và vốn từ vựng trong chương trình Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức. Hệ thống hỏi đáp sẽ giúp các em giải quyết nhiều câu hỏi khó về chủ đề Nhà của chúng ta trong tương lai.

Chủ đề Tiếng Anh 6

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON