YOMEDIA
NONE

Project Unit 10 lớp 6 Our houses in the future


Bài học Project - Unit 10 yêu cầu các em thiết kế tấm áp phích nói về thiết bị các em muốn có trong tương lai và luyện tập trình bày trước cả lớp. Đây là một tiết học thú vị giúp các em thỏa sức sáng tạo để thiết kế tấm áp phích thật đẹp.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

My future appliance (Thiết bị tương lai của mình) 

1.1. Unit 10 lớp 6 Project Task 1

Think about an appliance you would like to have in the future. (Nghĩ về một thiết bị mà em muốn có trong tương lai.)

1.2. Unit 10 lớp 6 Project Task 2

Make a poster for your future appliance. (Làm một tấm áp phích về thiết bị tương lai của em.)

1.3. Unit 10 lớp 6 Project Task 3

Write details about the appliance on the poster. (Viết chi tiết về thiết bị đó trong áp phích.)

1.4. Unit 10 lớp 6 Project Task 4

Sharre your poster with your class. (Chia sẻ tấm áp phích của em với cả lớp.)

Bài tập minh họa

Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him

1. You (earn) a lot of money.

2. You (travel) around the world.

3. You (meet) lots of interesting people.

4. Everybody (adore) you.

5. You (not / have) any problems.

6. Many people (serve) you.

7. They (anticipate) your wishes.

8. There (not / be) anything left to wish for.

Key

1. will earn

2. will travel

3. will meet

4. will adore

5. will not have

6. will serve

7. will anticipate

8. will not be

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần hoàn thành việc thiết kế tấm áp phích nói về thiết bị em muốn có trong tương lai và luyện tập trình bày trước cả lớp.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 10 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

 • Câu 1: Read the text, then answer the questions below

  We are destroying the the earth. The seas and rivers are too dirty to swim in. There is too much smoke in the air in many cities in the world. We are cutting down too many trees. We are burning the forests. We are also destroying lots of plants and animals. Many areas of the earth are wasteland. Farmers in many parts of the world can not grow enough to eat. In some countries, there is too lillte rice. The earth is in danger now. Save the Earth right now!

  What is there in the air in many cities in the world?

  • A. too much water
  • B. too much smoke
  • C. many baloons
  • D. many trees
  • A. trees
  • B. flowers
  • C. lakes
  • D. rivers
  • A. feeding
  • B. planting
  • C. destroying
  • D. raising

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 10 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON