YOMEDIA
NONE

A closer look 1 Unit 10 lớp 6 Our houses in the future


Đến với bài học A closer look 1 - Unit 10, các em sẽ học một số từ vựng nói về các vật dụng trong gia đình và luyện tập nhấn âm với các từ có hai âm tiết. Mời các em cùng làm các bài tập bên dưới.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Vocabulary (Từ vựng)

1.1. Unit 10 Lớp 6 A closer look 1 Task 1

Listen and repeat the words/ phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than once. (Nghe và nhắc lại những từ/ cụm từ dưới đây. Sau đó sắp xếp vào cột đúng. Một từ có thể dùng nhiều lần)

Guide to answer

1.2. Unit 10 Lớp 6 A closer look 1 Task 2

Match the appliances in A with what they can help us to do in B (Nối những vật dụng ở cột A với chúc năng của chúng ở cột B)

 

Guide to answer

1 - c        2 - d         3 - b         4 - e          5 - a

Tạm dịch

1. nồi cơm điện - nấu cơm

2. máy rửa bát - rửa và làm khô bát đĩa

3. tủ lạnh - giữ thức ăn tươi ngon

4. máy giặt - giặt và làm khô quần áo

5. máy tính  - nhận và gửi thư điện tử

1.3. Unit 10 Lớp 6 A closer look 1 Task 3

Work in pairs. Ask and answer questions about appliances, using the information in 2. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và  trả lời câu hỏi về những vật dụng, dùng thông tin của bài 2)

Example

A: What can an electric cooker help us to do?

B: It can help us to cook rice.

Tạm dịch

A: Nồi cơm điện giúp chúng ta làm gì?

B: Nồi cơm điện giúp chúng ta nấu cơm.

Guide to answer

A: What can a dishwasher help us to do?

B: It can help us to wash and dry dishes.

A: What can a fridge help us to do?

B: It can help us to keep food fresh.

Tạm dịch

A: Máy rửa bát giúp chúng ta làm gì?

B: Máy rửa bát giúp chúng ta rửa và làm khô bát đĩa.

A: Tủ lạnh giúp chúng ta làm gì?

B: Tủ lạnh giúp chúng ta giữ đồ ăn tươi ngon.

Pronunciation (Phát âm)

Stress in two-syllable words. (Nhấn âm trong các từ có hai âm tiết)

1.4. Unit 10 Lớp 6 A closer look 1 Task 4

Listen and repeat the words. (Nghe và nhắc lại các từ)

1.5. Unit 10 Lớp 6 A closer look 1 Task 5

Listen and repeat the sentences. Pay attention to the stress of the underlined words. (Nghe và nhắc lại câu. Chú ý vào trọng âm những từ được gạch chân)

1. The picture is on the wall of the bedroom.

2. The robot helps me to do the housework

3. There’s a very big kitchen in the palace.

4. Their village is in the mountains.

Tạm dịch

1. Bức tranh ở trên tường của phòng ngủ.

2. Rô bốt giúp mình làm việc nhà.

3. Có một nhà bếp rất to trong tòa lâu đài.

4. Làng của họ ở trên núi.

Bài tập minh họa

Choose the best answer

Question 1: In the story, prince and princess often live in a ___________.

A. villa

B. flat

C. castle

D. home

Question 2: It’s ___________ to live in a modern and hi-tech penthouse.

A. awful

B. comfortable

C. confident

D. shy

Question 3: In the future we might have ___________ guests from the space.

A. special

B. automatic

C. informative

D. intelligent

Question 4: There are a lot of ___________ in big cities.

A. vegetable

B. castles

C. skyscrapers

D. UFOs

Question 5: We might have smart clock to ___________ the time.

A. talk

B. speak

C. do

D. say

Question 6: Will super cars run on water in the __________?

A. energy

B. future

C. appliance

D. apartment

Question 7: Let’s __________ the internet.

A. to surf

B. surfing

C. surf

D. will surf

Key

1. C

2. B

3. A 

4. C

5. D

6. B

7. C

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ:

- Các từ vựng sau:

  • wireless tv (ti vi không dây)
  • electric fan (quạt điện)
  • smart clock (đồng hồ thông minh)
  • computer (máy tính)
  • fridge (tủ lạnh)
  • dishwasher (máy rửa chén)
  • washing machine (máy giặt)

- Cách phát âm: Nhấn âm trong các từ có hai âm tiết

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần A closer look 1 - Unit 10 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 6 Kết nối tri thức A closer look 1 - Cái nhìn chi tiết 1.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp A closer look 1 - Unit 10 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON