YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Lê Hữu Trác

Tải về
 
NONE

Dưới đây là nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 năm 2021 Trường THPT Lê Hữu Trác được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK

TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 12

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX là

A. thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

B. giải quyết tốt mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.

C. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

D. không ngừng củng cố khối liên minh công - nông.

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phản ánh bước phát triển của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 so với chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947?

A. Ta chủ động mở chiến dịch.

B. Phương thức tác chiến đa dạng, chủ yếu là quân chủ lực.

C. Ta buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài.

D. Ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.

Câu 3: Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN?

A. Tập trung chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng nội địa.

B. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

C. Tập trung chủ đạo vào sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.

D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ kết hợp với hội nhập quốc tế.

Câu 4: Trong các sự kiện chính trị sau đây, sự kiện nào có tính chất quyết định nhất, có tác dụng đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược tiến lên và chứng tỏ tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam ?

A. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc (5-1952).

B. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951).

C. Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào (3-1951).

D. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt (3-1951)

Câu 5: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975 là

A. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.                    B. thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

C. kháng chiến và kiến quốc                                        D. chiến tranh giải phóng dân tộc.

Câu 6: Tháng 8-1945 điều kiện khách quan rất thuận lợi, tạo thời cơ cho dân ta vùng lên giành độc lập, đó là :

A. Sự đầu hàng của phát xít Italia và phát xít Đức .

B. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật .

C. Sự thất bại của phe phát xít Đức ở chiến trường Châu Âu .

D. Sự thắng lợi của phe Đồng minh.

Câu 7: Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân Nghệ-Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước năm 1930 là gì?

A. Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.

B. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

C. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.

D. Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.

Câu 8: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì

A. giáng một đồn mạnh vào chính quyền Sài gòn, khả năng can thiệp của Mĩ bị hạn chế.

B. buộc Mĩ phải đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

C. buộc mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

D. làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố " phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược.

Câu 9: Bài học kinh nghiệm quý báu nào luôn được nhân dân ta phát huy và vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mĩ  và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

A. kiên quyết, khéo léo trong đấu tranh quân sự.

B. đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân.

C. tận dụng thời cơ, chớp thời cơ cách mạng kịp thời.

D. đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao.

Câu 10: Nhận xét nào sau đây đúng nhất nói về ý nghĩa chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta.

B. Thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta.

C. Thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

D. Thể hiện sự của nhân dân ta trong việc phá thế vòng vây của địch.

Câu 11: Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn, sáng tạo, thấm đượm tính dân tộc và nhân văn?

A. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.

B. Nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu.

C. Thấy được khả năng liên minh có điều kiện với giai cấp tư sản dân tộc, lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Đặt ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp.

Câu 12: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Khởi nghĩa giành chính quyền ở trung ương rồi tiến về các địa phương.

B. Giành chính quyền ở các vùng nông thôn để bao vây rồi tiến vào thành thị.

C. Kết hợp khởi nghĩa giành chính quyền ở cả nông thôn và thành thị.

D. Giành chính quyền ở các đô thị lớn rồi tỏa về các vùng nông thôn.

Câu 13: Nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là

A. kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công và nổi dậy.

B. kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.

C. kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

D. kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.

Câu 14: Một trong những biểu hiện của vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước ở Việt Nam (1954-1975) là

A. hoàn thành việc xây dựng cơ sở -cở vật chất -kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

B. trực tiếp đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Mĩ.

C. làm nghĩa vụ hậu phương của chiến tranh cách mạng.

D. giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược, kết thúc chiến tranh.

Câu 15: Từ sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất bài học nào là quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh?

A. Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

B. giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

C. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.

D. Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.

Câu 16: Bài học nào dưới đây được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 - 1939 còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

A. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

B. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

C. Kết hợp xây dựng lực lượng với đấu tranh giành quyền làm chủ.

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Câu 17: Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là

A. sự kết hợp tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.

B. mở ra một bước ngoặc lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

C. bước chuẩn bị đầu tiên cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

D. chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối của cách mạng Việt Nam.

Câu 18: Nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc là

A. truyền thống yêu nước của dân tộc.

B. sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới.

C. khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

D. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 19: Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh"?

A. Do thắng lợi của ta trên bàn đàm phán ở Pari.

B. Đòn tấn công bất ngờ, gây choáng váng của ta trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

C. Do thắng lợi liên tiếp của ta trên các mặt trận quân sự trong ba năm 1969, 1970, và 1971.

D. Do thắng lợi của nhân dân miền Bắc trong việc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ.

Câu 20: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.                                  B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. Cách mạng tư sản.                                                   D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 21: Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc cơ bản nào của Liên hiệp quốc để đối phó với vấn đề phức tạp ở Biển Đông hiện nay ?

A. Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm cường quốc.

B. Bình đắng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

Câu 22: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước bài học cách mạng nào được Đảng ta chủ trương vận dụng để giải quyết vấn đề Biển Đảo trong giai đoạn hiện nay?

A. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi

B. Kết hợp sức mạnh  d ân tộc và sức mạnh thời đại trong Nước và Quốc  Tế

C. Nắm vững ngọn cờ độc lập Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội

D. Không ngùng tăng cường và cũng cố khối đoàn kết toàn dân

Câu 23: Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là gì?

A. Xây dựng được một mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết toàn dân.

B. Trong quá trình tiến hành cách mạng cần đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu.

C. Có giai cấp tiên tiến lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn.

D. Cần sử dụng phương pháp bạo lực thì mới có thể đánh đuổi đế quốc.

Câu 24: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Thế giới hình thành "hai cực": TBCN - XHCN do Mỹ, Liên Xô đứng đầu mỗi bên.

B. Hình thành một trật tự thế giới, hoàn toàn do phe tư bản đứng đầu.

C. Một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.

D. Trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để lãnh đạo thế giới.

Câu 25: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu là ?

A. Tổ chức hiệp ước Vácsava                                      B. sự tồn tại hai nhà nước Đức

C. kế hoạch Macsan.                                                    D. khối quân sự NATO.

Câu 26: Trong xu thế hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển, Việt Nam có được những thời cơ thuận lợi gì?

A. Ứng dụng các thành tựu khoa học -kĩ thuật vào sản xuất

B. Có được thị trường lớn để tăng cường xuất khẩu hàng hóa.

C. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học-kĩ thuật.

D. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.

Câu 27: Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Việt Nam trong ASEAN hiện nay?

A. Việt Nam là một thành viên đáng tin cậy, có trách nhiệm và tích cực trong ASEAN

B. Góp phần tích cực trong thúc đẩy kết nạp các nước còn lại, hình thành một khối ASEAN thống nhất gồm 10 nước.

C. Đóng vai trò tích cực trong việc thành lập Cộng đồng ASEAN cuối năm 2015.

D. Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN từ năm 2010 đến nay.

Câu 28: Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm1930 là

A. khuynh hướng vô sản  chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản.

B. khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước.

C. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.

D. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.

Câu 29: Sự kiện lịch sử nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế, giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.             B. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản.

C. Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá.                  D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời.

Câu 30: Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là

A. một loại hình hậu phương kháng chiến.

B. nơi đối phương bất khả xâm phạm.

C. trận địa tiến công quân xâm lược

D. nơi đứng chân của lực lượng vũ trang.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

C

11

D

21

C

2

C

12

C

22

A

3

D

13

A

23

C

4

B

14

C

24

A

5

C

15

B

25

B

6

B

16

B

26

C

7

C

17

B

27

D

8

B

18

D

28

B

9

B

19

B

29

A

10

B

20

B

30

B

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đi từ lập trường một người yêu nước chuyển sang lập trường một người cộng sản là

A. bỏ phiếu tán thành việc gia nhập quốc tế cộng sản (12.1920)

B. đưa bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai (1919)

C. đọc sơ thảo luận cương của LêNin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. (7. 1920)

D. ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 2: Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là

A. Lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công.

B. Kết hợp đánh thắng nhanh và đánh chắc, tiến chắc.

C. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng.

D. Kết hợp tiến công và khởi nghĩa của lực lượng vũ trang.

Câu 3: Sự kiện nào sau đây được sách giáo khoa Lịch sử 12 hiện hành (năm 2018), chương trình cơ bản, NXB giáo dục nhận định "mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc"?

A. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava

B. Ngày 25 - 8 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng từ Tân Trào về đến Hà Nội

C. Ngày 2 - 9 - 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

D. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, mở ra bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam

Câu 4: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam từ 1919-1930 là

A. sự phát triển của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác

B. sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng cách mạng vô sản và dân chủ tư sản.

C. sự chuyển biến về tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản trước tác động của chủ nghĩa Mác -Lênin.

D. cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng cách mạng vô sản và dân chủ tư sản.

Câu 5: Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) là

A. hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.

B. sự lãnh sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.

D. tình đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương.

Câu 6: Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam có những thời cơ gì?

A. Học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới.

B. Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, tăng cường mở rộng thị trường.

C. Ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

D. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học kĩ thuật.

Câu 7: Nét tương đồng về sự hình  thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là gì ?

A. Thành lập sau khi đã hoàn thành khôi phục kinh tế, trở thành những quốc gia độc lập,tự chủ, có nhu cầu liên minh hợp tác.

B. Ban đầu khi mới hình thành chỉ có 6 nước thành viên, về sau mở rộng ra nhiều nước.

C. Từ thập kỉ 90 của thế kỉ XX, trở thành khu vực năng động, có địa vị quốc tế cao.

D. Mục tiêu thành lập ban đầu là trở thành một liên minh kinh tế, văn hóa, chính trị để thoát khỏi sự chi phối, ảnh hưởng từ các cường quốc bên ngoài.

Câu 8: Bài học nào từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

A. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

B. Đoàn kết toàn dân tộc trong mặt trận dân tộc thống nhất.

C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

D. Kiên trì và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 9: Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào?

A. Chính trị.                         B. Kinh tế.                       C. Văn hóa.                     D. Quân sự.

Câu 10: Nội dung nào phản ánh đúng và đầy đủ tính chất các cuộc kháng chiến của nhân dân Việt nam chống thực dân Pháp xâm lược ( 1945-1954 )?

A. Giải phóng và giữ nước.                                          B. Giữ nước và dựng nước.

C. Bảo vệ Tổ quốc.                                                      D. Giải phóng dân tộc.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

C

11

B

21

B

2

A

12

C

22

A

3

C

13

A

23

B

4

D

14

D

24

D

5

B

15

D

25

D

6

D

16

D

26

A

7

D

17

D

27

D

8

C

18

B

28

D

9

D

19

A

29

A

10

D

20

D

30

A

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Điểm giống nhau giữa Chiến tranh lạnh và hai cuộc chiến tranh thế giới đã qua trong thế kỉ XX đã qua là?

A. Để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại.            B. Gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước.

C. Diễn ra quyết liệt, không phân thắng bại.               D. Diễn ra trên mọi lĩnh vực.

Câu 2: Trong xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh, Việt Nam cần đề ra chiến lược phát triển đất nước như thế nào?

A. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.                            B. Mở rộng quan hệ ngoại giao.

C. Tập trung phát triển kinh tế.                                    D. Tập trung ổn định chính trị.

Câu 3: Ý kiến nào dưới đây đánh giá không đúng về Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Sau Hiệp định Giơnevơ, so sánh lực lượng ở miền Nam Việt Nam thay đổi không có lợi cho ta

B. Hiệp định là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.

C. Hiệp định đã phản ánh đầy đủ những thắng lợi của nhân dân Việt Nam trên chiến trường.

D. Hiệp định đã đánh dấu thắng lợi không trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

Câu 4: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN?

A. Chú trọng phát triển ngoại thương, sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu.

B. Phải đề ra chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm riêng của đất nước và xu thế chung của thế giới.

C. Coi trọng sản xuất háng hóa để xuất khấu, thu hút vốn, công nghệ của nhà đầu tư nước ngoài.

D. Cần thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Câu 5: Một trong những biểu hiện của vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp chống Mĩ cứu nước ở Việt Nam (1954-1975) là

A. giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược, kết thúc chiến tranh.

B. trực tiếp đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Mĩ.

C. làm nghĩa vụ hậu phương của chiến tranh cách mạng.

D. hoàn thành việc xây dựng cơ sở -cở vật chất -kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Câu 6: Thắng lợi tạo ra bước "đột phá" góp phần làm xói mòn trật tự "hai cực" lanta là

A. cách mạng Cuba thành công (1959), lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ (Batista).

B. thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

C. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc thành công (1949).

D. ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào giành và tuyên bố độc lập (1945).

Câu 7: Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách-mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là

A. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.

B. tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.

C. Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa.

D. đều tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.

Câu 8: Bài học kinh nghiệm chủ yếu từ sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là gì?

A. Tận dụng tốt các điều kiện bên ngoài để phát triển.

B. Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước.

C. Các công ty năng động có tầm nhìn xa, sức cạnh tranh cao.

D. Con người được đào tạo chu đáo và áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật.

Câu 9: Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Hi Lạp                             B. Pháp                            C. Italia                           D. Anh

Câu 10: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945)?

A. Củng cố quyền lực của chính quyền tự sản, tranh thủ nguồn lực bên ngoài.

B. Chỉ đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.

C. Coi trọng giáo dục vì con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.

D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ, chú trọng công nghiệp quân sự.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

A

11

D

21

C

2

C

12

A

22

D

3

C

13

B

23

A

4

B

14

D

24

D

5

C

15

C

25

C

6

C

16

A

26

B

7

D

17

A

27

B

8

D

18

C

28

D

9

C

19

C

29

C

10

C

20

A

30

C

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

A. thành lập chính quyền nhà nước của toàn dân tộc

B. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng.

C. hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.

D. thành lập hình thức chính quyền công nông binh.

Câu 2: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thắng lợi của cả hai chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A. Do đường lối kháng chiến chống Pháp đúng đắn.

B. Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh.

C. Do sự giúp đỡ nhiệt tình của các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

D. Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta.

Câu 3: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

B. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.

C. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Câu 4: Chỉ ra điểm không phản ánh đúng điểm giống nhau trong các chiến lược chiến tranh mà đế quốc Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.

A. Đều sử dụng chính sách bình định để chiếm đất giành dân

B. Nhằm chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới

C. Đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ

D. Có sự trợ giúp của quân đội các nước đồng minh như Anh, Pháp

Câu 5: Từ kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao buộc Mĩ phải kí kết Hiệp định Pari, hãy rút ra bài học kinh nghiệm gì cho vấn đề ngoại giao hiện nay?

A. Bài học về sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, kinh tế và ngoại giao.

B. Bài học về sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao.

C. Bài học về sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, binh vận và ngoại giao.

D. Bài học về sự kết hợp giữa đấu tranh văn hóa, chính trị và ngoại giao.

Câu 6: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung nào sau đây?

A. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng.

B. Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân.

C. Nổ ra đồng thời ở cả nông thôn và thành thị.

D. Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản.

Câu 7: Nghệ thuật quân sự trong cuộc chiến đấu chống Pháp của quân dân Việt Nam ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946 - 1947) có nét độc đáo là gì?

A. Chủ động tấn công và chủ động rút lui.                  B. Tiêu hao sinh lực địch tại đô thị.

C. Kết hợp giữa tiến công và nổi dậy.                         D. Bao vây, chia cắt, cô lập địch.

Câu 8: Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam diễn ra

A. kết hợp giữa thành thị và nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định.

B. kết hợp giữa thành thị và nông thôn; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định.

C. từ thành thị đến nông thôn; thắng lợi ở nông thôn có ý nghĩa quyết định

D. từ nông thôn đến thành thị; thắng lợi ở thành thị có ý nghĩa quyết định.

Câu 9: Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó "nhân hòa" là yếu tố quan trọng nhất. Đâu là yếu tố "nhân hòa" để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa vào năm 1941?

A. Có lực lượng du kích phát triển sớm.                     B. Sớm hình thành các Hội Cứu quốc.

C. Có phong trào quần chúng tốt từ trước                  D. Mọi người đều tham gia Việt Minh.

Câu 10: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm giống nhau nào sau đây?

A. Thành lập nhà nước công nông binh.                      B. Giải phóng dân tộc bị áp bức.

C. Góp phần chống chủ nghĩa phát xít.                       D. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

A

21

A

21

A

2

B

22

C

22

A

3

D

23

D

23

C

4

D

24

B

24

A

5

B

25

D

25

D

6

A

26

B

26

B

7

A

27

A

27

A

8

B

28

A

28

B

9

C

29

A

29

C

10

B

20

C

30

C

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra  trong bối cảnh nào của chiến tranh thế giới thứ hai?

A. hoàn toàn kết thúc.                                                  B. bước vào giai đoạn kết thúc.

C. đang diễn ra vô cùng ác liệt.                                    D. bùng nổ và ngày càng lan rộng.

Câu 2: Đâu là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc

A. giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

B. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

C. can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

D. thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác hữu nghị.

Câu 3: Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là

A. các nước Đông Nam Á gặp khó khăn trong xây dựng và phát triển đất nước.

B. nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á.

C. mong muốn duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

D. những tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều.

Câu 4: Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX,  quan hệ quốc tế đã có chuyển biến gì?

A. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.                           B. Tiếp tục đối đầu căng thẳng.

C. Xu hướng hòa hoãn xuất hiện.                                D. Thiết lập quan hệ đồng minh.

Câu 5: Nguyên nhân nào dưới đây không dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật sau chiến tranh thế giơi thứ hai?

A. Tận dụng tối đa viện trợ bên ngoài.                        B. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.

C. Con nguời năng động,sáng tạo.                               D. Chi phí quốc phòng thấp.

Câu 6: Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phát xít Nhật Bản.

B. giữa giai cấp công nhân với tư sản và giữa giai cấp nông dân với địa chủ.

C. giữa giai cấp tư sản mại bản với tư sản dân tộc, công nhân với Pháp.

D. giữa toàn thể nhân dân với thực dân Pháp và phản động tay sai.

Câu 7: Đầu năm 1929 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên bị phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào?

A. An Nam Cộng sản Đảng và Tân Việt cách mạng Đảng.

B. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.

C. Đông Dương Cộng sản Đảng và nhóm Cộng sản đoàn.

D. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông sản Dương Cộng liên đoàn.

Câu 8: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta trong kháng chiến chống Pháp là

A. Liên khu V.                                                              B. Cao Bằng.

C. Thanh - Nghệ - Tĩnh.                                               D. Bắc Sơn - Võ Nhai.

Câu 9: Mặt trận Việt Minh (1941) ở Việt Nam là tên gọi tắt của tổ chức

A. Việt Nam độc lập Đồng minh.                                 B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Đội cứu quốc dân.                                                   D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 10: Tình hình tài chính của nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám như thế nào?

A. Lệ thuộc vào các ngân hàng của Pháp và Nhật.

B. Nền tài chính quốc gia bước đầu được xây dựng.

C. Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng.

D. Bị quân Trung Hoa Dân quốc thao túng, chi phối.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Lê Hữu Trác. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON