YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Hương Sơn

Tải về
 
NONE

Dưới đây là nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 năm 2021 Trường THPT Hương Sơn được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 12

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

  A. Công nghiệp phục vụ đời sống.                               B. Luyện kim.

  C. Xây dựng.                                                                D. Khai mỏ.

Câu 2: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:

  A. muốn giúp vua cứu nước.

  B. muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

  C. vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

  D. căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng?

  A. Ba Đình.                           B. Bãi Sậy.                          C. Yên Thế.                        D. Hương Khê.

Câu 4: Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:

  A. cách mạng vô sản.                                                    B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới..

  C. cứu nước theo tư tưởng phong kiến..                      D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 5: Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình là:

  A. đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.

  B. đều chủ trương nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc.

  C. đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ. 

  D. đều chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi Pháp.

Câu 6: Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo khuynh hướng:

  A. bất hợp tác.                                                              B. cải cách.

  C. bạo động cách mạng.                                               D. đấu tranh nghị trường.

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?

  A. Yên Thế.                           B. Ba Đình.                         C. Hương Khê.                   D. Bãi Sậy.

Câu 8: Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

  A. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.                       B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

  C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.                        D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Câu 9: Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

  A. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

  B. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

  C. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.

D. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.

Câu 10: Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây?

  A. Phong trào diễn ra trên qui mô còn nhỏ lẻ.

  B. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.

  C. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam.

  D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

Câu 11: Một trong những hoạt động độc đáo của cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kỳ (1906) là:

  A. mở trường học theo lối mới.

  B. cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

  C. cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống.

  D. thành lập nông hội, mở lò rèn, xưởng mộc.

Câu 12: Vì sao vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt?

  A. Do Cao Thắng hi sinh.                                          B. Do Phan Đình Phùng hi sinh.

  C. Do Trương Quang Ngọc phản bội.                      D. Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện.

Câu 13: Trong quá trình hoạt động cách mạng, Phan Châu Trinh nêu lên chủ trương nào sau đây?

  A. Tiến hành bạo động cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp.

  B. Cầu viện Nhật Bản giúp Việt Nam đánh Pháp.

  C. Thiết lập quan hệ với Pháp và đòi Pháp trao trả độc lập.

  D. Cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền.

Câu 14: Vì sao thực dân Pháp tấn công lên căn cứ Yên Thế trong năm 1908?

  A. Thực dân Pháp bội ước và tấn công lên căn cứ.

  B. Yên Thế là nơi hội tụ của các nghĩa sĩ yêu nước.

  C. Sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội.

  D. Kết thúc thời hạn hòa hoãn lần hai với thực dân Pháp.

Câu 15: Nét nổi bật nhất trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là:

  A. mở mang một số cảng biển để chuyên chở hàng hóa.

  B. chính sách cướp đoạt ruộng đất.

  C. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ khai thác.

  D. khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ công nghiệp Pháp.

Câu 16: Thực dân Pháp không đầu tư phát triển công nghiệp nặng ở thuộc địa vì:

  A. phải đầu tư nhiều vốn.                                                      B. đòi hỏi kĩ thuật cao.

  C. muốn hạn chế cạnh tranh với chính quốc.                        D. số lượng công nhân đông.

Câu 17: Người đầu tiên tự chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp là:

  A. Phan Đình Phùng.            B. Cao Thắng.                     C. Trương Định.                 D. Đề Thám.

Câu 18: Lực lượng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế?

  A. Nông dân và công nhân.                                          B. Nông dân.

  C. Công nhân.                                                              D. Các dân tộc sống ở miền núi.

Câu 19: Xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất:

  A. xã hội phong kiến.                                                   B. xã hội thuộc địa.

  C. xã hội thuộc địa nửa phong kiến.                             D. xã hội tư bản chủ nghĩa.

Câu 20: Chủ trương của Hội Duy tân là đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, sau đó thiết lập ở Việt Nam chính thể:

  A. dân chủ đại nghị.                                                     B. quân chủ lập hiến.

  C. cộng hòa dân chủ.                                                    D. quân chủ chuyên chế.

Câu 21: Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây?

  A. Nhà báo, nhà giáo.                                                   B. Tiểu thương, tiểu chủ.

  C. Chủ các hãng buôn.                                                 D. Học sinh, sinh viên.

Câu 22: Trong các phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu XX, phong trào kéo dài lâu nhất là:

  A. khởi nghĩa Hương Khê.                                           B. khởi nghĩa Ba Đình.

  C. khởi nghĩa Bãi Sậy.                                                 D. khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 23: Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào?

  A. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản.                 B. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.

  C. Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản.                            D. Nông dân, công nhân, tiểu tư sản.

Câu 24: Trước khi Pháp xâm lược xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản:

  A. Địa chủ phong kiến và tư sản.                                 B. Công nhân và nông dân.

  C. Địa chủ phong kiến và nô lệ.                                   D. Địa chủ phong kiến và nông dân.

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu 1: Phong trào Cần vương (1885 - 1896): (2đ).

a. Giải thích ngắn gọn các thuật ngữ lịch sử sau: Cần vương, văn thân, sĩ phu

b. Trình bày tóm tắt diễn biến hai giai đoạn của phong trào Cần vương và rút ra đặc điểm của mỗi giai đoạn.

Câu 2: Trình bày những chuyển biến về  xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Qua đó nêu những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam.Vì sao xuất hiện những mâu thuẫn đó? (2đ).

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1

D

6

C

11

C

16

C

21

C

2

D

7

A

12

C

17

B

22

D

3

B

8

D

13

D

18

B

23

B

4

D

9

D

14

C

19

C

24

D

5

A

10

B

15

B

20

B

 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Giải thích các thuật ngữ

+ Cần vương: mang nghĩa "giúp vua", vua Cần hết lòng giúp đở của các văn thân, sĩ phu yêu nước giúp vua cứu nước…. Đây là phong trào đấu tranh chống ngoại xâm dưới ngọn cờ một nhà vua ở Việt Nam. Phong trào Cần

vương vào cuối thế kỉ XIX của các sĩ phu yêu nước Việt Nam dấy lên theo hiệu triệu

của vua Hàm Nghi nhằm chống cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Về thực chất đó

phong trào chống Pháp của nhân dân ta dưới ngọn cờ một ông vua yêu nước

+ Văn thân: Người trí thức đã đỗ đạt, có danh vọng, địa vị nhất định trong xã

hội phong kiến Việt Nam (phong trào văn thân chống Pháp cuối thế kỉ XIX)

+ Sĩ phu: Trí thức Nho học thời phong kiến (có người thi đỗ ra làm quan, có người không đỗ đạt)

-Diễn biến (trình bày theo SKG chương trình chuẩn lớp 11 từ trang 126-128)

+ Giai đoạn 1 (1885-1888)...

+ Giai đoạn 2 (1888 - 1896)...

- Đặc điểm của từng giai đoạn: Giai đoạn 1 phong trào chủ yếu phát triển theo

bề rộng và có sự lãnh đạo cuả vua Hàm Nghi……

 Giai đoạn 2 phong trào chủ yếu phát triển theo chiều sâu rút lên điạ bàn rừng núi dựa vào địa hình, điạ vật để chống giặc và không còn sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi điều đó càng chứng tỏ thực chất phong trào Cần vương là phong trào kháng Pháp của nhân dân ta...

Câu 2: * Giai cấp cũ:

- Địa chủ phong kiến: một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kiến trở nên giàu có, được Pháp nâng đỡ ra, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần yêu nước.

- Nông dân: có số lượng đông đảo nhất, bị áp bức bóc lột nặng nề,căm thù đế quốc và phong kiến

* Giai cấp, tầng lớp xã hội mới

- Công nhân: ngày càng đông đảo, phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy…, bị bóc lột thậm tệ, lương thấp nên đời sống khổ cực. Họ sớm có tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào chống đế quốc, cải thiện đời sống

- Tầng lớp tư sản: xuất thân từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công, chủ hãng buôn...bị chính quyền thực dân kìm hãm, bị tư bản Pháp chèn ép.

- Tầng lớp tiểu tư sản thành thị gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, các cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do...

Sự xuất hiện các lực lượng xã hội mới cùng với những mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ngày càng sâu sắc là cơ sở của phong trào dân tộc dân chủ diễn ra sôi nổi nhiểu màu sắc trong những năm đầu thế kỉ XX.

→ Sự xuất hiện của các lực lượng xã hội mới cùng với mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ngày càng gay gắt là cơ sở của phong trào dân tộc dân chủ diễn ra sôi nổi, nhiều màu sắc trong những năm đầu thế kỉ XX…………….

ĐỀ SỐ 2

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

  A. Công nghiệp phục vụ đời sống.                               B. Luyện kim.

  C. Xây dựng.                                                                D. Khai mỏ.

Câu 2: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:

  A. muốn giúp vua cứu nước.

  B. muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

  C. vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

   D. căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng?

  A. Ba Đình.                           B. Bãi Sậy.                          C. Yên Thế.                        D. Hương Khê.

Câu 4: Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX ở Việt Nam là:

  A. cách mạng vô sản.                                                    B. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới..

  C. cứu nước theo tư tưởng phong kiến..                      D. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.

Câu 5: Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình là:

  A. đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.

  B. đều chủ trương nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc.

  C. đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ. 

  D. đều chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi Pháp.

Câu 6: Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo khuynh hướng:

  A. bất hợp tác.                                                              B. cải cách.

  C. bạo động cách mạng.                                               D. đấu tranh nghị trường.

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?

  A. Yên Thế.                           B. Ba Đình.                         C. Hương Khê.                   D. Bãi Sậy.

Câu 8: Trong giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1888 phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

  A. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.                       B. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

  C. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.                        D. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

Câu 9: Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?

  A. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

  B. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

  C. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2.

  D. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt được kí kết.

Câu 10: Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây?

  A. Phong trào diễn ra trên qui mô còn nhỏ lẻ.

  B. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.

  C. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam.

  D. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 26 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1

D

6

C

11

C

16

C

21

C

2

D

7

A

12

C

17

B

22

D

3

B

8

D

13

D

18

B

23

B

4

D

9

D

14

C

19

C

24

D

5

A

10

B

15

B

20

B

 

 

 

ĐỀ SỐ 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần vương

    A. Chỉ hoạt động cầm chừng và địa bàn ở trung du và miền núi.

    B. Chấm dứt hoạt động.

    C. Tiếp tục hoạt động, quy tụ dần thành những trung tâm lớn.

    D. Chỉ hoạt động cầm chừng.

Câu 2: Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

   A. Đòi quyền lợi dân tộc.                                          B. Đòi quyền tự do, dân chủ.

   C. Đòi quyền lợi kinh tế.                                            D. Đòi quyền lợi giai cấp.

Câu 3: Tầng lớp tiểu tư sản không bao gồm thành phần nào dưới đây?

    A. Học sinh, sinh viên.                                               B. Tiểu thương, tiểu chủ.

    C. Chủ các hãng buôn.                                               D. Nhà báo, nhà giáo.

Câu 4: Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

    A. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp quan tâm đầu tư phát triển kinh tế.

    B. Thực dân pháp rất chú trọng khai đầu tư phát triển công nghiệp nặng.

    C. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp tăng cường đàn áp các cuộc đấu tranh.

    D. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp xây dựng nhiều trường học để đào tạo lao động.

Câu 5: Trong cuộc khai thác lần thứ nhất, thực dân Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông nhằm mục đích gì?

    A. Tạo điều kiện cho dân ta đi lại thuận lợi hơn.

    B. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam phát triển.

    C. Khuếch trương hình ảnh hiện đại của nền văn minh Pháp.

    D. Phục vụ cho công cuộc khai thác, bóc lột và quân sự.

Câu 6: Đặc điểm của phong trào Cần vương là:

    A. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

    B. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.

    C. Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân.

    D. Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến.

Câu 7: Từ sự thất bại của phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX để lại bài học kinh nghiệm gì?

    A. Vai trò lãnh đạo của lực lượng cách mạng tiên tiến.

    B. Kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị.

    C. Phát huy sự đoàn kết của toàn dân tộc.

    D. Tranh thủ sự ửng hộ giúp đỡ bên ngoài.

Câu 8: Chỗ dựa quan trọng nhất của thực dân Pháp trong quá trình thống trị nước ta là giai cấp:

    A. địa chủ phong kiến.                                                B. công nhân.

    C. tư sản.                                                                    D. nông dân.

Câu 9: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

    A. Xây dựng.                                                             B. Công nghiệp phục vụ đời sống.

    C. Khai mỏ.                                                                D. Luyện kim.

Câu 10: Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ:

   A. Tầng lớp tiểu tư sản.                                            B. Tầng lớp địa chủ nhỏ.

   C. Tầng lớp tư sản.                                                   D. Giai cấp nông dân.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 26 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

1

C

6

D

11

A

16

C

21

A

2

C

7

A

12

D

17

B

22

A

3

C

8

A

13

D

18

B

23

C

4

C

9

C

14

D

19

C

24

A

5

D

10

D

15

B

20

D

 

 

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Trình bày nguyên nhân vì sao Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858? Theo em việc mất nước có phải là tất yếu không? Vì sao?

Câu 2: Phong trào Cần vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Câu 3: Nêu những sự kiện chứng minh rằng Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động. Theo em vì sao các phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX ở Việt Nam đều thất bại?

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đại diện phái chủ chiến trong triều đình Huế là:

A. Tôn Thất Thiệp       B. Tôn Thất Thuyết        C. Trương Quang Ngọc       D. Phan Thanh Giản

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?

A. Ba Đình                   B. Hương Khê                C. Bãi Sậy                             D. Yên Thế

Câu 3: Sắp xếp các cuộc khởi nghĩa dưới đây theo đúng trình tự thời gian bùng nổ

1. Khởi nghĩa của Phan Đình Phùng.            

2. Khởi nghĩa của Trương Công Định.

3. Khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật.        

4. Khởi nghĩa của Phạm Bành và Đinh Công Tráng.

A. 2 – 3 – 1 – 4.                      B. 1 – 4 – 2 – 3.                      C. 3 – 2 – 4 – 1.   D. 4 – 3 – 2 – 1.

Câu 4: Trước khi Pháp xâm lược xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản:

A. Địa chủ phong kiến và nô lệ

B. Địa chủ phong kiến và tư sản

C. Địa chủ phong kiến và nông dân

D. Công nhân và nông dân

Câu 5: Thực dân Pháp không đầu tư phát triển công nghiệp nặng ở thuộc địa vì:

A. Muốn hạn chế cạnh tranh với chính quốc                          B. Số lượng công nhân đông

C. Phải đầu tư nhiều vốn                                                        D. Đòi hỏi kĩ thuật cao

Câu 6: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng nhất vào ngành kinh tế:

A. Công nghiệp phục vụ đời sống     

B.  Luyện kim            

C. Xây dựng              

D. Khai mỏ

Câu 7: Chính sách khai thác của Pháp tập trung vào:

A. Phát triển kinh tế nông- công thương nghiệp

B. Nông nghiệp – công nghiệp – quân sự

C. Cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, giao thông, thu thuế

D. Ngoại thương, quân sự, giao thông thủy bộ

Câu 8: Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A. Trương Quyền      

B. Trương Định                     

C. Nguyễn Trung Trực     

D. Nguyễn Hữu Huân.

Câu 9: Với hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp

A. ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

B. ba tỉnh An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

C. ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định,Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.

D. ba tỉnh Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn.

Câu 10: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh Tây” là câu nói nổi tiếng của:

A. Trương Định.                                                         B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Nguyễn Tri Phương.                                              D. Nguyễn Trung Trực.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 26 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

D

A

C

A

D

C

B

A

D

D

C

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

B

B

C

A

B

A

B

D

C

C

D

A

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 có đáp án năm 2021 Trường THPT Hương Sơn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tốt!

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF