Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 13 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

phút 10 câu 133 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):