YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào?  
   

  • A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân
  • B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh
  • C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào cồng nhân và phong trào yêu nước
  • D. Chủ  nghĩa  Mác  -  Lênin  với  phong  trào  công  nhân và  phong  trào  tư  sản  yêu nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào cồng nhân và phong trào yêu nước

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA