YOMEDIA

Bài tập 31 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 31 tr 59 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị của hàm số \(y = x + 1; y =\frac{1}{\sqrt{3}} x + \sqrt{3}; y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}\) 

b) Gọi \(\alpha, \beta, \gamma\) lần lượt là các góc tạo bởi các đường thẳng trên và trục Ox.

Chứng minh rằng \(tg\alpha = 1, tg\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}, tg\gamma = \sqrt{3}\)

Tính số đo các góc \(\alpha, \beta, \gamma\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

Với bài toán số 31 này kết hợp hình học, ta cần vẽ hàm số, sau đó sử dụng các công thức đại số để tính toán các giá trị lượng giác.

Câu a:

Đồ thị như hình:

                                      

Câu b:

\(tan\alpha=\frac{OA}{OF}=1\)

\(tan\beta=\frac{OB}{OD}=\frac{\sqrt{3}}{3}\)

\(tan\gamma =\frac{OC}{OE}=\frac{\sqrt{3}}{1}=\sqrt{3}\)

\(\Rightarrow \widehat{\alpha }=45^o, \widehat{\beta }=30^o,\widehat{\gamma }=60^o\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 59 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bảo Lộc
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 69)

  a) Hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm \(M\left(\sqrt{3};\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\) là :

  (A) \(\sqrt{3}\)               (B) \(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\)                      (C) \(\dfrac{1}{2}\)                      (D) \(\dfrac{3}{2}\)

  b) Hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm \(P\left(1;\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\) và \(Q\left(\sqrt{3};3+\sqrt{2}\right)\) là :

  (A) \(-\sqrt{3}\)             (B) \(\left(\sqrt{3}-1\right)\)           (C) \(\left(1-\sqrt{3}\right)\)         (D) \(\sqrt{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 5.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 68)

  a) Hệ số góc của đường thẳng \(y=\dfrac{3x-5}{2}\) là :

  (A) 3                        (B) (-5)                          (C) \(\dfrac{3}{2}\)                     (D) \(-\dfrac{5}{2}\)

  b) Hệ số góc của đường thẳng \(y=\dfrac{3-\sqrt{3}x}{5}\) là :

  (A) 3                        (B) \(\dfrac{3}{5}\)                              (C) \(-\sqrt{3}\)               (D) \(-\dfrac{\sqrt{3}}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Bài 29 (Sách bài tập trang 68)

  Cho hàm số : 

                          \(y=mx+\left(2m+1\right)\)               (1)

  Với mỗi giá trị của \(m\in\mathbb{R}\), ta có một đường thẳng xác định bởi (1). Như vậy, ta có một họ đường thẳng xác định bởi (1). Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, họ đường thẳng xác định bởi (1) luôn đi qua một điểm cố định. Hãy xác định  tọa độ của điểm đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA