ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 27 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số:

y = x (1)

y = 0,5x (2)

b) Đường thẳng (d) song song với trục Ox và cắt trục tung Oy tại điểm C có tung độ bằng 2, theo thứ tự cắt các đường thẳng (1) và (2) tại D và E. Tìm tọa độ của các điểm D, E. Tính chu vi và diện tích tam giác ODE.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

a. *Vẽ đồ thị hàm số y = x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0; 0)

Cho x = 1 thì y = 1. Ta có: A(1; 1)

Đồ thị hàm số y = x đi qua O và A.

*Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0; 0)

Cho x = 2 thì y = 1. Ta có: B(2; 1)

Đồ thị hàm số y = 0,5x đi qua O và B.

b. Qua điểm C trên trục tung có tung độ bằng 2, kẻ đường thẳng song song với Ox cắt đồ thị hàm số y = x tại D, cắt đồ thị hàm số y = 0,5x tại E.

Điểm D có tung độ bằng 2.

Thay giá trị y = 2 vào hàm số y = x ta được x = 2.

Vậy điểm D(2; 2)

Điểm E có tung độ bằng 2.

Thay giá trị y = 2 vào hàm số y = 0,5x ta được x = 4

Vậy điểm E(4; 2)

Gọi D’ và E’ lần lượt là hình chiếu của D và E trên Ox.

Ta có: OD’ = 2, OE’ = 4

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ODD’, ta có:

OD2 = OD’2 + DD’2 = 22 + 22 = 8

Suy ra: OD = √8 = 2√2

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông OEE’, ta có:

OE2 = OE’2 + EE’2= 42 + 22 = 20

Suy ra: OE = √20 = 2√5

Lại có: DE = CE – CD = 4 – 2 = 2

Chu vi tam giác ODE bằng: OD + DE + EO = 2√2 + 2 + 2√5

= 2(√2 + 1 + √5 )

Diện tích tam giác ODE bằng: 1/2.DE.OC = 1/2.2.2 = 2

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 68 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Đào

  Từ điểm P nằm ngoài đường tròn O , kẻ hai cát tuyến PAB và PCD ( A nằm giữa P và B , C nằm giữa P và D ) các đường thẳng Ad và BC cắt nhau tại Q

  a, Biết P = 60 độ , AQC = 80 độ . Tính BCD

  b, Chứng minh : PA.PB=PC.PD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo Bo

  Cho đường thẳng(d) có phương trình:ax+(2a-1)y +3=0. Tìm a để (d) đi qua A(1,-1) và tìm hệ số góc của đường thẳng (d)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to
  Bài 5.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 69)

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm A, B, C, D có tọa độ nguyên như sau :

  A( 4; 5)                                       B (1; -1)                        C ( 4; -4)                           D (7; -1)

  a) Viết phương trình của các đường thẳng AB, BC, CD, DA

  b) Tính (theo độ, phút) các góc của tứ giác ABCD bằng máy tính bỏ túi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 69)

  a) Góc hợp bởi đường thẳng \(y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{3}{5}\) và trục số Ox là :

  (A) \(26^034'\)                          (B) \(30^0\)                             (C) \(60^0\)                             (D) \(30^058'\)

  b) Góc hợp bởi đường thẳng \(y=\dfrac{7+2x}{5}\) và trục Ox là :

  (A) \(54^028'\)                          (B) \(81^052'\)                         (C) \(21^048'\)                      (D) \(63^026'\)

  (Chú ý : Dùng máy bỏ túi tính chính xác đến phút)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  Bài 5.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 69)

  a) Hệ số góc của đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm \(M\left(\sqrt{3};\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\) là :

  (A) \(\sqrt{3}\)               (B) \(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\)                      (C) \(\dfrac{1}{2}\)                      (D) \(\dfrac{3}{2}\)

  b) Hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm \(P\left(1;\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)\) và \(Q\left(\sqrt{3};3+\sqrt{2}\right)\) là :

  (A) \(-\sqrt{3}\)             (B) \(\left(\sqrt{3}-1\right)\)           (C) \(\left(1-\sqrt{3}\right)\)         (D) \(\sqrt{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1