AMBIENT

Bài tập 40 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 40 tr 53 sách GK Toán 8 Tập 1

Rút gọn biếu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

 \(\frac{x-1}{x}.(x^2 + x+ 1 + \frac{x^{3}}{x-1})\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng tính phân phối: 

  \(.(x^2 + x+ 1 + \frac{x^{3}}{x-1})\)  

Không áp dụng tính phân phối:

.(x2 + x+ 1 + 

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 53 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • bala bala

  Bài 33 (Sách bài tập - trang 33)

  Tính x, y biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức sau (a, b là các hằng số) :

  a) \(\left(4a^2-9\right)x=4a+4\) với \(a\ne\pm\dfrac{3}{2}\) và \(\left(3a^3+3\right)y=6a^2+9a\) với \(a\ne-1\)

  b) \(\left(2a^3-2b^3\right)x-3b=3a\) với \(a\ne b\) và \(\left(6a+6b\right)y=\left(a-b\right)^2\) với \(a\ne-b\)

  (Chú ý rằng \(a^2+ab+b^2=a^2+2a.\dfrac{b}{2}+\dfrac{b^2}{4}+\dfrac{3b^2}{4}=\left(a+\dfrac{b}{2}\right)^2+\dfrac{3b^2}{4}\ge0\)

  Do đó nếu \(a\ne0\) hoặc \(b\ne0\) thì \(a^2+ab+b^2>0\) )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Bài 32 (Sách bài tập - trang 33)

  Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{2x+1954}{x+1}+\dfrac{x^3}{x+1975}.\dfrac{21-x}{x+1}\)

  b) \(\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{5x-9}{x+1945}-\dfrac{19x+8}{x-7}.\dfrac{4x-2}{x+1945}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Bài 31 (Sách bài tập - trang 32)

  Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách một số hạng thành hai số hạng ) rồi rút gọn biểu thức :

  a) \(\dfrac{x-2}{x+1}.\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-5x+6}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x^2-2x-8}.\dfrac{4-x}{x^2+x}\)

  c) \(\dfrac{x+2}{4x+24}.\dfrac{x^2-36}{x^2+x-2}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Bài 30 (Sách bài tập - trang 32)

  Rút gọn biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thấy nhân tử chung)

  a) \(\dfrac{x+3}{x^2-4}.\dfrac{8-12x+6x^2-x^3}{9x+27}\)

  b) \(\dfrac{6x-3}{5x^2+x}.\dfrac{25x^2+10x+1}{1-8x^3}\)

  c) \(\dfrac{3x^2-x}{x^2-1}.\dfrac{1-x^4}{\left(1-3x\right)^3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  cho a,b,c>0 thỏa mãn a+b+c=3. chứng minh rằng \(\dfrac{a}{b^2+1}+\dfrac{b}{c^2+1}+\dfrac{c}{a^2+1}\ge\dfrac{3}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  chứng minh rằng a2+b2+c2\(\ge\)ab+ac+bc với mọi số a,b,c

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  tính giá trị của biểu thức B=\(\dfrac{yz}{x^2}+\dfrac{xz}{y^2}+\dfrac{xy}{z^2}\), biết xy+yz+xz=0 và \(xyz\ne0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>