ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 71 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 71 tr 37 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm x, biết:

a) \(x-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}.\frac{2}{3}\) ;

b) \(\frac{x}{126}=\frac{-5}{9}.\frac{4}{7}\) ;

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(\eqalign{
& x - {1 \over 4} = {5 \over 8}.{2 \over 3} \cr
& x - {1 \over 4} = {5 \over {12}} \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {5 \over {12}} + {1 \over 4} \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {8 \over {12}} = {2 \over 3} \cr} \)

Câu b:

\(\eqalign{
& {x \over {126}} = {{ - 5} \over 9}.{4 \over 7} \cr
& {x \over {126}} = {{ - 20} \over {63}} \cr
& 63.x = - 20.126 \cr
& \,\,\,\,\,\,x = {{ - 20.126} \over {63}} \cr
& \,\,\,\,\,\,x = - 40 \cr} \)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 71 trang 37 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1