ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 129 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 129 sách GK Toán đại số 10

Nếu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

* Số trung bình cộng 

 Trường hợp bảng phân bố tần số 

Số trung bình cộng là:

\(\bar x = \frac{1}{n}({n_1}{x_1} + {n_2}{x_2} + ... + {n_k}{x_k}) = {f_1}{x_1} + {f_2}{x_2} + ... + {f_k}{x_k}\)

trong đó: ni, fi lần lượt là tần số, tần suất của giá trị xi, n = n1 + n2 + … + nk.

Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp

Số trung bình cộng là:

\(\bar x = \frac{1}{n}({n_1}{c_1} + {n_2}{c_2} + ... + {n_k}{c_k}) = {f_1}{c_1} + {f_2}{c_2} + ... + {f_k}{c_k}\)

với ci, ni, fi lần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất của lớp thứ i, n là số các số liệu thống kê (n = n+ n2 + … + nk).

* Số trung vị

i) Bước 1: Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm

ii) Bước 2: Số đứng giữa của dãy này là số trung vị: M(Nếu trong dãy này có hai số đứng giữa thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa này)

* Mốt: giá trị có tần số lớn nhất 

* Phương sai

Bước 1: Tìm số trung bình cộng \({\overline x }\)

Bước 2: Bình phương các độ lệch: \({\left( {{x_i} - \overline x } \right)^2}\)

Bước 3: Tìm trung bình cộng của: \({\left( {{x_i} - \overline x } \right)^2}{n_i}\)

Kết quả là s2 (phương sai)

* Độ lệch chuẩn

Bước 1: Tính phương sai s2

Bước 2: Căn bậc hai s2: \(s = \sqrt {{s^2}} \)

Đó là độ lệch chuẩn 

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 129 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1