Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Home life

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 1 Lớp 12 Home life giúp các em ôn tập và kiểm tra từ vựng sau khi được hệ thống đầy đủ và chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):