YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 60 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Chấp hành tốt các qui định về bảo vệ rừng
  • B. Tiếp tục trồng cây gây rừng, chăm sóc rừng hiện có
  • C. Khai thác sử dụng nhiều hơn cây rừng và thú rừng
  • D. Kết hợp khai thác hợp lí với qui hoạch phục hồi và làm tái sính rừng
  • A. Rừng lá rộng rụng theo mùa vùng ôn đới 
  • B. Rừng ngập mặn
  • C. Vùng thảo nguyên và hoang mạc 
  • D. Rừng mưa nhiệt đới
  • A. Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
  • B. Du canh, du cư
  • C. Xử lí rác thải  và không ném rác bừa bãi ra môi trường
  • D. Tham gia vận động người xung quanh giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên
  • A. Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, bảo vệ nguồn gen sinh vật
  • B. Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng
  • C. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân
  • D. Phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nước
  • A. Tăng năng suất và hiệu quả các hệ sinh thái để phát triển kinh tế trong thời gian hiện tại.
  • B. Bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm trong chăn nuôi.
  • C. Thay đổi tập quán canh tác lạc hậu thiếu hiệu quả và năng suất thấp
  • D. Phát triển ổn định kinh tế - môi trường, duy trì và cải tạo các hệ sinh thái chủ yếu để đạt năng suất và hiệu quả cao.
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON