ADMICRO
VIDEO

Bài tập 43 trang 44 SBT Sinh học 10

Giải bài 43 tr 44 sách BT Sinh lớp 10

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây?

A. ADN.                             B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.                     D. Mỡ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên ADN.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 44 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Hoàng Mai

  mọi người giúp mk vs

  bài 1 1 gen cóT1-A1=20% G2+X2=60% G1=2X1 Tìm số lượng từng loại Nu trên mỗi mạch của gen

  bài 2 1 gen cóA=20% gen có tổng số Nu=2130 Mạch 1 cóA1=1/3G=1/5T1 Tìm số Nu trên mỗi mạch của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  một gen có 3000 liên kết hidro và G=2/3A. Phân tử mARN do gen tổng hợp có U= 90, X=40%.

  a/ Tính số Nu mỗi loại trên mARN và số Nu mỗi loại trên mỗi mạch của ADN

  b/ Phân tử protein hoàn chỉnh do gen mã hóa có bao nhiêu liên kết peptit

  s/ Nếu tb chứa gen trên NP 4 đợt. Tính số Nu mỗi loại mtcc

  d Nếu xảy ra đột biến điểm làm số H giảm đi 1 liên kết. Tính số Nu mỗi loại gen bị đột biến

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  phân biệt đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Huong Duong

  Bài1: một đoạn gen có tổng 2 loại Nu =40% tổng số Nu của gen và số Nu loại A=600.

  a) tính tỉ lệ % mỗi loại Nu của gen

  b) tính sồ lượng mỗi loại Nu của gen

  c) số liên kết hidro của đoạn gen trên

  Bài 2: phân tích thành phần hóa học của 1 phân tử ADN ,người ta có kết quả số Nu trên các mạch đơn như sau:

  -trên mạch đơn 1 có :A1=2000, G1=3000

  -trên mạch đơn 2 có :A2=1000, G2=4000

  a) hãy xác định số Nu mỗi loại trên từng mạch va trong phân tử ADN

  b) tính chiều dài của phân tử ADN theo đơn vị milimet

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ha Ku

  khi nghiên cứu một đoạn ADN của vi khuẩn Ecoli người ta có thấy số nu loại timin là 600 chiếm 20% tổng số nu

  a.Gen có bao nhiêu chu kì xoắn?

  b. Tính số nu mỗi loại do môi trường cung cấp khi gen trên tự sao 2 lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Một phân tử ADN có chiều dài là 316,2 nm và có số liên kết hidro giữa A và T bằng liên kết hidro giữa G và X. tổng số liên kết hidro của phân tử ADN là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Một gen có chiều dài 4080 \(A^0\)và có 20% A. Mạch một của gen có A+G= 42% và

  A-G=6% . Gen nhân đôi 3 lần liên tiếp, mỗi gen con tạo ra sao mã 2 lần

  a) Tính số lượng từng loại nucleotit trên mỗi mạch đơn của gen

  b) Tính số lượng từng loại ribonucleotit mỗi phân tử ARN được tổng hợp

  c) Tính số lượng từng loại ribonucleotit môi trường cung cấp, số liên hidro bị phá vỡ và số liên kết hoá trị giữa các ribonucleotit được hình thành trong quá trình sao mã của gen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Một phân tử ADN có hiệu số số lượng timin với một loại Nu khác là 1020 . Trong đó số lượng gấp 3 lần guanin

  a, Tính thành phần phần trăm cac loai Nu

  b,Tính chiều dài của phân tử ADN ra μm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  . Một gen có 3000 Nu. Gen có hiệu số giữa Xitôzin với một loại nuclêôtit khác bằng 20% số nuclêôtit của gen. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là :

  A. %A=%T=20%, %G=%X=30%. B. %A=%T=30%, %G=%X=20%.

  C. %A=%T=35%, %G=%X=15%. D. %A=%T=15%, %G=%X=35%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON