YOMEDIA
NONE

Bài tập 44 trang 44 SBT Sinh học 10

Giải bài 44 tr 44 sách BT Sinh lớp 10

Các phân tử nào dưới đây được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân?

A. ADN, prôtêin, lipit.

B. ADN, lipit, cacbohiđrat.

C. Prôtêin, lipit, cacbohiđrat.

D. ADN, prôtêin, cacbohiđrat. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

 • Các đại phân tử cấu trúc theo nguyên tắc đa phân từ các đơn phân.
 • Các phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân là ADN, prôtêin, cacbohiđrat.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 44 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu phương

  . Một gen có 3000 Nu. Gen có hiệu số giữa Xitôzin với một loại nuclêôtit khác bằng 20% số nuclêôtit của gen. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của gen là :

  A. %A=%T=20%, %G=%X=30%. B. %A=%T=30%, %G=%X=20%.

  C. %A=%T=35%, %G=%X=15%. D. %A=%T=15%, %G=%X=35%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  1 đoạn phân tử ADN có 2gen, gen thứ nhất dài 0,306 micromet ,trên mạch thứ nhất của gen này có A=2T=3G=4X ; gen thứ hai có chiều dài là 0,51 micromet và có 4050 liên kết hiđro trên mạch thứ hai của gen này có A=20% và X=2A

  a) tính số lượng từng loại Nu trên từng mạch đơn của mỗi gen

  b) tính số lượng Nu từng loại và số liên kết hiđro của đoạn ADN nói trên

  Giải ghi rõ hộ e ý a với b ạ!! thank m.n

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Một đoạn của phân tử ADN có 3000 nucleotit và tỉ lệ A/G=2/3

  a. Hãy tính số nu từng loại của phân tử ADN

  b. Tính khối lượng và số liên kết hidro của đoạn phân tử ADN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  1 phân tử ARN thông tin có 720 đơn phân trong đó tỉ lệ A,U,G,X bằng 1,2,3,4

  a, theo lý thuyết phân tử ARN này có tối đa bao nhiêu bộ 3

  b, tính số nu mỗi loại của ARN này

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Một gen có 120 chu kỳ xoắn. Hiệu số phần trăm Nu loại A với Nu không bổ sung với nó bằng 20%. Trên phân tử mARN tổng hợp từ gen đó có Xitozin bằng 120.

  a) Tính tỉ lệ phần trăm mỗi loại Nu của gen ?
  b) Tính tỉ lệ phần trăm mỗi loại riboNucleotit trên mARN ?
  c) Tính số lượng mỗi loại rNu trên ARN ?
  d) Tính số lượng mỗi loại Nu trong một mạch của gen ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  1)Một gen có sô Nuclêôtit loại xitôzin là 1050 và số nuclêôtit loại guanin chiếm 35% tổng số nuclêôtit của gen

  a) Tính chiều dài của gen bằng micromet

  b) Tìm tỉ lệ % của các loại nuclêôtit còn lại

  2)Một phân tử ADN cứa 650000 nu loại X, số nu loại T bằng 2 lần số Nu loại X

  a) Tính số nu mỗi loại của gen

  b) Tính số Nu mỗi loại của ADN

  3)Cho 1 gen có chiều dài 0.408um, trong đó A chiếm 30%

  a) Tính số nu mỗi loại của gen

  b) Tính số liên kết Hiđrô và khối lượng của gen

  4) Cho gen có 3900 liên kết Hidro và A chiếm 20%

  a) Tính chiều dài của gen

  b) Tính số Nu mỗi loại

  5) Cho một gen có chiều dài 0.51um và 3900 liên kết hidro

  a) Tính số nu mỗi loại

  b) Tính khống lượng của gen

  6) Cho 1 gen có khối lượng 72*10^4 ĐvC (72 nhân 10 mũ 4 ), trong đó A/G=2/3

  a) Tính chiều dài của gen (um)

  b) Tính số nu mỗi loại của gen

  Giúp mình với!! Mai mình kiểm tra rồi

  Cảm ơn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  1 phân tử ADN có chiều dài 4080 A có số hiệu giữa nu loại A với nu không bổ sung với nó = 20% .Xác định số lượng từng loại nu của ADN trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  * Đột biến mất một cặp nu trên gen có thể do :

  A, do chất 5-BU trg quá trình nhân đôi

  B, acridin chèn vào mạch khuôn của gen ban đầu

  C, acridin chèn vào mạch mới đang tổng hợp ADN

  D, acridin chèn vào mạch mới đang tổng hợp ARN

  Trả lời hộ mk vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  1 gen có 3000 nu. gen có hiệu số giửa xitozin vs 1 loại nuclêôtíc khác bằng 10% số Nuclêôtíc của gen.số lượng từng loại nuclêotíc của gen là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON