ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 101 SBT Lịch sử 12 Bài 19

Bài tập 1 trang 101 SBT Lịch sử 12 Bài 19

1. Mĩ kí với Pháp "Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương" (12-1950) nhằm mục đích gì

A. Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

B. Giúp Pháp củng cố nền ca trị ở Đông Dương

C. Lập khối quân sự mới ở Đông Dương

D. Ngăn chặn làn sóng cộng sản đang lan nhanh trong khu vực Đông Nam Á

2. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Pháp đã dựa vào viện trợ của Mĩ và đế ra kế hoạch

A. Bôlae.                                      

B. Rơve.     

C. Đờ Lát đo Tátxinhi.                  

D. Nava.

3. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) họp ở đâu

A. Chiêm Hóa (Tuyên Quang)

B. Tân Trào (Tuyên Qang)

C. Định Hóa (Thái Nguyên)

D. Pác Bó ( Cao Bằng)

4. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã quyết định đổi tên Đảng là

A. Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đảng Cộng sản Đông Dương

C. Đảng Lao động Việt Nam

D. Đảng Dân chủ Việt Nam

5. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã bầu Tổng Bí thư của Đảng là

A. Hồ Chí Minh

B. Lê Duẩn

C. Trường Chinh

D. Võ Nguyên Giáp

6. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới nhằm 

A. Đưa cách mạng về từng nước Đông Dương

B. Khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất cuả Đảng đối với cách mạng Việt Nam

C. Tiếp tục sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Viêt Nam

D. Đẩy mạnh tranh thủ sự ủng hộ của các nước XHCN đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam

7. Quyết định quan trọng đối với cách mạng ba nước Đông Dương của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) là gì:

A. Đề ra kế hoạch phối hợp lực lượng quân đội ba nước chống kẻ thù chung

B. Tăng cường hơn nữa tình đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương

C. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác - Lênin riêng

D. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ từ bên ngòai

8. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng có ý nghĩa lịch sử như thế nào

A. Nêu cao vai trò lãnh đạo cuộc kháng chiến của Đảng và giai cấp công nhân

B. Tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng 

C. Làm cho nhân dân thế giới hiểu về cách mạng Việt Nam

D. Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng và trưởng thành của Đảng ta, thúc đẩy kháng chiến tiến lên

9. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất (3-1951) thành mặt trận có tên là gì?

A. Mặt trận Việt Minh

B. Mặt trận Liên Việt

C. Mặt trận dân tộc thống nhất

D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

10. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (5 - 1952) đã bầu chọn những anh hùng tiêu biểu đầu tiên của cả nước là

A. Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên.

B. Cù Chính Lan, Lương Đình Của, Trán Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.

C. Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Hoàng Hanh, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Quốc Trị.

D. Trần Đại Nghĩa, Ngô Gia Khảm, Lương Đình Của, Hoàng Hanh, Nguyễn Thị Chiên, Cù Chính Lan, La Văn Cầu.

11. Trong các sự kiện chính trị sau đây, sự kiện nào có tính chất quyết định nhất, có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên

A. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2-1951)

B. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt (3-1951)

C. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (5-1952)

D. Hội nghị thành lập liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào (3-1951)

12. Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất vào năm

A. Năm 1951.        

B. Năm 1952.              

C. Năm 1953.              

D. Năm 1954.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Mĩ kí với Pháp "Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương" (12-1950) nhằm mục đích gì

 • Ngày 23-12-1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, qua đó, Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.
 • Chọn A

2. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Pháp đã dựa vào viện trợ của Mĩ và đế ra kế hoạch

 • Dựa vào viện trợ Mĩ, cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát dơ Tátxinhi, mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh.
 • Chọn C

3. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) họp ở đâu

 • Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang).
 • Chọn A

4. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã quyết định đổi tên Đảng là

 • Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam. 
 • Chọn C

5. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) đã bầu Tổng Bí thư của Đảng là

 • Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.
 • Chọn C

6. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới nhằm 

 • Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
 • Chọn C

7. Quyết định quan trọng đối với cách mạng ba nước Đông Dương của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) là gì:

 • Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác Lê-nin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.
 • Chọn C

8. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng có ý nghĩa lịch sử như thế nào

 • Đại hội đại biểu lần thứ II đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.
 • Chọn D

9. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất (3-1951) thành mặt trận có tên là gì?

 • Từ ngày 3 đến ngày 7-3-1951, Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành một mặt trận duy nhất, lấy tên là Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt) do Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự.
 • Chọn B

10. Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (5 - 1952) đã bầu chọn những anh hùng tiêu biểu đầu tiên của cả nước là

 • Ngày 1-5-1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích của phong trào thi đua ái quốc và chọn được 7 anh hùng đó là: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh.
 • Chọn C

11. Trong các sự kiện chính trị sau đây, sự kiện nào có tính chất quyết định nhất, có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên

 • Sự kiện có tính chất quyết định nhất, có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên là Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2-1951)
 • Chọn A

12. Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất vào năm

 • Để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, đầu năm 1953, Đảng và Chính phủ quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. Từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954, ta đã thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất tại 53 xã thuộc vùng tự do ở Thái Nguyên, Thanh Hóa.
 • Chọn C

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 101 SBT Lịch sử 12 Bài 19 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON