ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 103 SBT Lịch sử 12 Bài 19

Bài tập 2 trang 103 SBT Lịch sử 12 Bài 19

Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các càu dưới đây.

1. Những quyết định chính của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951):

a) Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để  ...

b) Ở Việt Nam, thành lập Đảng ...

c) Thông qua ...

d) Quyết định xuất bản ...

e) Bầu ra ...

2. Những hành động chứng tỏ Mĩ từng bước can thiệp vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương:

a) Ngày 23 - 12 - 1950, ...

b) Tháng 9-1951, ...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

1. Những quyết định chính của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951):

a) Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia mỗi nước một Đảng Mác - Lênin riêng phù hợp với từng dân tộc.

b) ở Việt Nam, thành lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng hoạt động công khai.

c) Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới; xuất bản báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng.

d) Quyết định xuất bản báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng.

e) Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

2. Những hành động chứng tỏ Mĩ từng bước can thiệp vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương:

a) Ngày 23 - 12 - 1950, ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính cho Pháp, từng bước thay Pháp ở Đông Dương.

b) Tháng 9-1951, ký với Bảo Đại “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mỹ” nhằm ràng buộc Bảo Đại vào Mỹ.

-- Mod Lịch Sử 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 103 SBT Lịch sử 12 Bài 19 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON