Xác định công thức oxit sắt

bởi Nguyễn Hạ Lan 20/04/2019

khử hoàn toàn 16g 1 oxit sắt cần dùng 6,72 l co ở DKTC

a)XĐCT oxit sắt

b) dẫn khí sinh ra vào 200ml dd Ba(OH)2 1M tính m kết tủa

Câu trả lời (1)

 • pthh: \(Fe_xO_y+yCO\underrightarrow{t^o}xFe+yCO_2\)

  _\(56x+16y\left(g\right)\)_ymol

  ____16g_______0,3mol______0,3mol

  \(\Rightarrow16,8x+4,8y=16y\)

  \(\Rightarrow16,8x=11,2y\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{3}\)

  => CTHH là Fe2O3

  b) \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ba\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,3}{0,2}=1,5\)

  \(1< 1,5< 2\Rightarrow\) xảy ra 2 pư và 2 chất đều hết

  \(CO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\)

  \(2CO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba\left(HCO_3\right)_2\)

  Đặt a,b là sm của 2 muối trên.

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a+2b=0,3\\a+b=0,2\end{matrix}\right.\Rightarrow a=b=0,1\)

  \(\Rightarrow m_{BaCO_3}=19,7g.\)

  bởi Trần Vương 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan