Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 19 Sắt

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 19 về Sắt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Dung dịch HCl
  • B. Dung dịch H2SO4
  • C. H2SO4 đặc nóng
  • D. H2SO4 đặc nguội
  • A. H2SO4 đặc nóng, dư   
  • B. ZnSO4
  • C. CuSO4
  • D. HNO3 loãng, dư
  • A. CuSO4
  • B. KNO3
  • C. CaCl2      
  • D. Na2CO3
  • A. CuSO4.
  • B. AgNO3.
  • C. FeCl3.
  • D. MgCl2.
  • A. 3,25
  • B. 2,80
  • C. 5,08
  • D. 6,5
 • Câu 6:

  Tính chất hóa học nào sau đây không phải của sắt?

  • A. Tác dụng với phi kim
  • B. Tác dụng với bazơ
  • C. Tác dụng với dung dịch axit
  • D. Tác dụng với dung dịch muối
 • Câu 7:

  Phương trình hóa học nào sau đây sai?

  • A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4
  • B. Fe + Cl2 → FeCl2
  • C. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
  • D. 2Fe(OH)→ Fe2O3 + 3H2O
 • Câu 8:

  Để thu được sắt từ hỗn hợp bột sắt và nhôm người ta dùng:

  • A. Dung dịch NaOH dư
  • B. Dung dịch NaCl
  • C. Dung dịch HCl
  • D. Dung dịch H2SO4 đặc
 • Câu 9:

  Sắt không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

  • A. Dung dịch muối Cu(NO3)2
  • B. H2SO4 đặc, nguội
  • C. Khí Cl2
  • D. Dung dịch ZnSO4
 • Câu 10:

  Ngâm bột sắt dư trong 10ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng?

  • A. 0,32g
  • B. 1,28g
  • C. 0,64g
  • D. 0,48g