ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 8.5 trang 10 SBT Hóa học 9

Bài tập 8.5 trang 10 SBT Hóa học 9

3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua.

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.5

 
 

a) Các phương trình hoá học :

HCl + NaOH → NaCl + H2O (1)

HCl + KOH → KCl + H2O (2)

b) Tính khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp ban đầu :

Đặt x và y là số mol của NaOH và KOH trong hỗn hợp, ta có hệ phương trình:

40x + 56y = 3,04

58,5x + 74,5y = 4,15

Giải hệ phương trình (I) và (II), ta được : x = 0,02 và y = 0,04.

Số gam NaOH và KOH có trong hỗn hợp là :

mNaOH = 40.0,02 = 0,8g

mKOH = 56.0,04 = 2,24g

* Có thể giải bài toán trên như sau:

Đặt x (gam) là khối lượng của NaOH, khối lượng của KOH là (3,04 - x) gam.

Theo (1): x gam NaOH sinh ra 58,5x/40 gam NaCl.

Theo (2): (3,04 - x) gam KOH sinh ra \(\frac{{74,5(3,04 - x)}}{{56}}\) gam KCl

Rút ra phương trình:

\(\frac{{58,5x}}{{40}} + \frac{{74,5(3,04 - x)}}{{56}} = 4,15\)

Giải phương trình, ta có: mNaOH = 0,8 gam và mK0H = 2,24 gam.

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.5 trang 10 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1