Thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng trên là bao nhiêu?

bởi Goc pho 12/06/2019

Trung hòa 200g dd H2SO4, 9% bằng dd KOH 2M có khối lượng riêng là 1.12g/ml . Tính :

a)Thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng trên ?

b)Khối lượng muối tạo thành ? Khối lượng của dd KOH đã phản ứng?

c)Nồng độ % của muối trong dd muối tạo thành?

@Trần Hữu Tuyển, @Nguyễn Anh Thư

Câu trả lời (1)

 • PTHH: \(2KOH\left(0,36\right)+H_2SO_4\left(0,18\right)\rightarrow K_2SO_4\left(0,18\right)+2H_2O\)

  \(m_{H_2SO_4}=200.0,09=18\left(g\right)\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{18}{98}\approx0,18\left(mol\right)\)

  a) \(V_{ddKOH}=\dfrac{0,36}{2}=0,18l\)

  b) \(m_{K_2SO_4}=0,18.174=31,32\left(g\right)\)

  \(m_{ddKOH}=1,12.0,18=0,2016\left(g\right)\)

  c) \(m_{ddsaupư}=m_{ddH_2SO_4}+m_{ddKOH}=200+0,2016=200,2016\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%ddK_2SO_4=\dfrac{31,32}{200,2016}.100\%\approx15,64\%\%\)

  bởi Lê Thị Thùy Trang 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan