YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 7 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 7 sách GK Hóa lớp 11

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

KCl rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể KCl tương tự mạng tinh thể NaCl. Tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các ion K+ và Cl– chỉ dao động tại các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) vì vậy, KCl rắn, khan không dẫn điện.

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 7 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON