YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.6 trang 3 SBT Hóa học 11

Bài tập 1.6 trang 3 SBT Hóa học 11

Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh CH3COONa vào dung dịch axit trên thì nồng độ H+ tăng hay giảm ? Giải thích dựa vào nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

CH3COOH ⇔ CH3COO + H+ (1)

CH3COONa phân li trong dung dịch như sau :

CH3COONa → CH3COO + Na+

Sự phân li của CH3COOH là quá trình thuận nghịch. Đây là cân bằng động. Khi hoà tan CH3COONa vào thì nồng độ CH3COO tăng lên, làm cho cân bằng (1) chuyển dịch từ phải sang trái, nên nồng độ H+ giảm xuống.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 3 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF