ON
YOMEDIA

Toán Lớp 5 Chương 3: Hình Học

 • Hình tam giác

  Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác

  Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập tính diện tích hình tam giác

  Luyện tập tính diện tích hình tam giác
 • Hình thang

  Hình thang
 • Diện tích hình thang

  Diện tích hình thang
 • Luyện tập về diện tích hình thang

  Luyện tập về diện tích hình thang
 • Hình tròn, đường tròn

  Hình tròn, đường tròn
 • Chu vi hình tròn

  Chu vi hình tròn
 • Luyện tập về hình tròn

  Luyện tập về hình tròn
 • Diện tích hình tròn

  Diện tích hình tròn
 • Luyện tập về diện tích hình tròn

  Luyện tập về diện tích hình tròn
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt

  Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích

  Luyện tập về tính diện tích
 • Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

  Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

  Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình hộp chữ nhật

  Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

  Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình lập phương

  Luyện tập về tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình lập phương
 • Thể tích của một hình

  Thể tích của một hình
 • Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối

  Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối
 • Mét khối

  Mét khối
 • Thể tích hình hộp chữ nhật

  Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương

  Thể tích hình lập phương
 • Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

  Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

 

1=>1