YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930-1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930?

  • A. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản lãnh đạo
  • B. Đã thành lập được mặt trận dân tộc chống đế quốc và tay sai
  • C. Diễn ra trên quy mô rộng lớn từ Bắc vào Nam mang tính chất thống nhất cao
  • D. Mang tính chất cách mạng triệt để nhằm vào hai kẻ thù đế quốc và tay sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phong trào cách mạng 1930-1931 có nhiều điểm mới so với phong trào yêu nước trước năm 1930 như:

  - Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản lãnh đạo.

  - Diễn ra trên quy mô rộng lớn từ Bắc vào Nam mang tính chất thống nhất cao.

  - Mang tính chất cách mạng triệt để nhằm vào hai kẻ thù đế quốc và tay sai.

  - ….

  Ý B sai vì: Phong trào 1930 - 1931 mới chỉ thành lập được liên minh công - nông, chưa mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước. Phải từ giai đoạn 1936 - 1939 mới hình thành mặt trận thống nhất trên cơ sở liên minh công công được hình thành từ trước.

  Đáp án cần chọn là: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON