YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương?

  • A. Nhằm bù đắp thiệt hại chiến tranh và làm giàu cho chính quốc
  • B. Tập trung đầu tư vào nông nghiệp và công nghiệp
  • C. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu là của tư bản nhà nước
  • D. Tạo nên những biến đổi sâu sắc về kinh tế, xã hội ở Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Mục đích: bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra và làm giàu cho chính quốc

  - Lĩnh vực đầu tư: đầu tư vào tất cả các ngành kinh tế ở Đông Dương trong đó chủ yếu là vào nông nghiệp (đồn điền cao su) và công nghiệp (khai thác mỏ)

  - Cơ cấu vốn đầu tư: tư bản tư nhân

  - Tác động: tạo nên những biến đổi sâu sắc về kinh tế, xã hội ở Đông Dương.

  + Kinh tế: nền kinh tế có sự chuyển biến nhưng chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng còn lại vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, lệ thuộc vào kinh tế Pháp

  + Xã hội: phân hóa xã hội diễn ra sâu sắc với sự phân hóa trong các giai cấp cũ, xuất hiện thêm các giai cấp mới (tư sản, tiểu tư sản) và mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt

  Đáp án C là đặc điểm cơ cấu vốn đầu tư của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương

  Đáp án cần chọn là: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 242875

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON