YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính S là tổng các nghiệm của phương trình \({16^{\frac{{x + 10}}{{x - 10}}}} = {0,125.8^{\frac{{x + 5}}{{x - 15}}}}.\)

  • A. \(S=0\)
  • B. \(S=10\)
  • C. \(S=20\)
  • D. \(S=25\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  {16^{\frac{{x + 10}}{{x - 10}}}} = 0,{125.8^{\frac{{x + 5}}{{x - 15}}}}\\
   \Leftrightarrow {2^{4.\frac{{x + 10}}{{x - 10}}}} = \frac{1}{8}{.2^{3.\frac{{x + 5}}{{x - 15}}}}
  \end{array}\\
  { \Leftrightarrow {2^{\frac{{4x + 40}}{{x - 10}}}} = {2^{\frac{{3x + 15}}{{x - 15}} - 3}}}\\
  \begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \frac{{4x + 40}}{{x - 10}} = \frac{{3x + 15}}{{x - 15}} - 3 = \frac{{60}}{{x - 15}}\\
  (x \ne 10;x \ne 15)
  \end{array}\\
  { \Leftrightarrow {x^2} - 20x = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x = 0}\\
  {x = 20}
  \end{array}} \right.}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 382

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF