YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình \({\log _3}\sqrt {{x^2} - 5x + 6} + {\log _{\frac{1}{3}}}\sqrt {x - 2} \)

  \(> \frac{1}{2}{\log _{\frac{1}{3}}}\left( {x + 3} \right).\) 

  • A.  \(S = \left( {3;\sqrt {10} } \right)\)
  • B.  \(S = \left( {3; + \infty } \right)\)
  • C.  \(S = (3;9)\)
  • D.  \(S = \left( {\sqrt {10} ; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điều kiện: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x - 2 > 0}\\
  {{x^2} - 5x + 6 > 0}
  \end{array}} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x - 2 > 0}\\
  {(x - 2)(x - 3) > 0}
  \end{array}} \right. \Leftrightarrow x > 3.\)

  Khi đó:

  \({\log _3}\sqrt {(x - 3)(x - 2)} - {\log _3}\sqrt {x - 2} \)

  \(> - {\log _3}\sqrt {x + 3}\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {\log _3}\frac{{\sqrt {(x - 3)(x - 2)} }}{{\sqrt {x - 2} }} + {\log _3}\sqrt {x + 3} > 0\\ \Leftrightarrow {\log _3}\sqrt {x - 3} + {\log _3}\sqrt {x + 3} > 0 \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow {\log _3}\sqrt {{x^2} - 9}  > 0 \Leftrightarrow \sqrt {{x^2} - 9}  > 1\\
   \Leftrightarrow {x^2} > 10 \Leftrightarrow x > \sqrt {10} 
  \end{array}\)

  Vậy tập nghiệm bất phương trình là: 

  \(S = \left( {\sqrt {10} ; + \infty } \right).\)  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1532

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON