AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giải bất phương trình \({9^x} - {\log _2}8 < {2.3^x}.\)

   

  • A. x>0
  • B. x<0
  • C. x>1
  • D. x<1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \({9^x} - {\log _2}8 < {2.3^x} \Leftrightarrow {\left( {{3^x}} \right)^2} - {2.3^x} - 3 < 0\)

  Đặt: \(t=3^x,t>0.\) Bất phương trình trở thành:

  \(3{t^2} - 2t - 3 < 0 \Leftrightarrow - 1 < t < 3\)

  Kết hợp với điều kiện: \(0 < t < 3 \Rightarrow {3^x} < 3 \Leftrightarrow x < 1.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>