YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giải bất phương trình \(x + {\log _3}\left( {x + 1} \right) > 3.\) 

  • A. x>-1
  • B. x>-2
  • C. x>2
  • D. x>0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ĐK: \(x>-1\).

  Xét hàm số 

  \(f(x) = x + {\log _3}(x + 1)\) trên \(\left( { - 1; + \infty } \right).\) 

  Ta có \(f'(x) = 1 + \frac{1}{{(x + 1)\ln 3}} > 0\) 

  \(\Rightarrow f(x)\) đồng biến trên \(\left( { - 1; + \infty } \right).\)   

  Mặt khác \(f(2) = 3\) 

  Do đó: 

  \(f(x) > 3 \Rightarrow f(x) > f(2) \Rightarrow x > 2.\)  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON