AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích H2 ở đktc tạo ra khi cho một hỗn hợp gồm(0,5 mol K; 0,2 mol Na; 1,2 mol Al) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M đến phản ứng hoàn toàn là:

  • A. 22,4 lit 
  • B. 26,1 lit
  • C. 33,6 lit
  • D. 44,8 lit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\\ n_{OH} = n_{K} + n_{Na} + 2n_{Ca(OH)_{2}} = 1,1 \ mol < n_{Al} \\ \Rightarrow 2n_{H_{2}} = n_{K} + n_{Na} + 3n_{Al \ pu} = 0,5 + 0,2 + 3.1,1\)
  \(\Rightarrow n_{H_{2}} = 2 \ mol \Rightarrow V = 44,8 \ lit\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>