ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm(Mg, Al). MX = 26. Biết rằng m gam hỗn hợp X  phản ứng vừa đủ với lượng O2 được tạo ra khi nhiệt phân hoàn toàn một hỗn hợp gồm (0,2 mol KMnO4 và 0,2 mol KClO3). Giá trị của m là:

  • A. 15,6
  • B. 21,8
  • C. 33,6 
  • D. 42,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(n_{O_{2}}= \frac{1}{2} n_{KMnO_{4}} + \frac{3}{2} n_{KClO_{3}} = 0,4 \ mol\)
  Gọi nAl = x; nMg  =y
  Bảo toàn e: 3x + 2y = \(4n_{O_{2}}\) = 1,6 mol
  Có: mX =27x + 24y = 26.(x + y)
  ⇒ x = 0,4; y = 0,2 mol
  ⇒ m = 15,6g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE