• Câu hỏi:

  Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?

  • A. \(\left\{ {x;\emptyset } \right\}\)
  • B. {x}
  • C. \(\left\{ {x;y;\emptyset } \right\}\\)
  • D. {x; y}

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tập hợp \(\left\{ {x;\emptyset } \right\}\) có các tập con là \(\left\{ {x;\emptyset } \right\};\left\{ x \right\};\emptyset \) 

  Tập hợp {x} có các tập con là: \(\left\{ x \right\},\emptyset \) 

  Tập hợp \(\left\{ {x;y;\emptyset } \right\}\) có các tập con là \(\left\{ {x;y;\emptyset } \right\};\left\{ x \right\};\left\{ y \right\};\emptyset ;\left\{ {x;y} \right\};\left\{ {x;\emptyset } \right\};\left\{ {y;\emptyset } \right\}\) 

  Tập hợp {x; y} có các tập con là \(\left\{ {x;y} \right\};\left\{ x \right\};\left\{ y \right\};\emptyset \) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC