• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = a{x^2} + bx + c\) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?

   

  • A. a > 0; b = 0, c > 0
  • B. a > 0; b > 0, c > 0
  • C. a > 0; b < 0, c > 0
  • D. a < 0; b > 0, c > 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Parabol có bề lõm hướng lên trên => a > 0 

  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0; c) => c > 0 

  Hoành độ đỉnh của parabol là \(x = \frac{{ - b}}{{2a}} < 0\), mà \(a > 0 \Rightarrow b > 0\0

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC