YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.
  • B. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol. 
  • C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo ra fructozơ. 
  • D. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CH2OH-(CHOH)4-CH=O + H2 → CH2OH-(CHOH)4-CH2OH

                  glucozơ                                    sobitol

  B sai. Xenlulozơ không tan trong nước ngay cả khi đun nóng, không tan trong các dung môi hữu cơ thông thường như ete, etanol, benzen,...

  C sai. Vì thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo ra glucozơ.

  D sai. Vì saccarozơ không có nhóm –CHO nên không có phản ứng tráng bạc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON