AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về vai trò của quần chúng nhân dân? Liên hệ thực tiễn?

  Lời giải tham khảo:

  Theo quan điểm của CNDVLS, quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử. Do đó, lịch sử trước hết và căn bản là lịch sử hoạt động của quần chúng nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH.

  Vai trò quyết định lịch sử của quần chúng nhân dân được biểu hiện ở ba nội dung:

  • Thứ nhất, quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của con người, của xã hội-đây là nhu cầu quan trọng bậc nhất của mọi xã hội ở mọi thời đại, mọi giai đoạn lịch sử.
  • Thứ hai, quần chúng nhân dân cũng đồng thời là lực lượng trực tiếp hay gián tiếp sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần của xã hội; là lực lượng trực tiếp hay gián tiếp “kiểm chứng” các giá trị tinh thần đã được các thế hệ và các cá nhân sáng tạo ra trong lịch sử.
  • Thứ ba, quần chúng nhân dân là động lực cơ bản của mọi cuộc CMXh. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng không có một cuộc cách mạng hay cuộc cải cách xã hội nào có thể thành công nếu không xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

  ⇒ Tóm lại, xét từ kinh tế đến chính trị, từ họt dộng vật chất đến hoạt động tinh thần, quần chúng nhân dân luôn đóng vai trò quyết định trong lịch sử.

  Liên hệ: Ở nước ta việc xây dựng, ban hành đường lối, chính sách cần phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân, từ điều kiện sinh hoạt của người dân, làm sao cho dân được bàn, được làm, được kiểm tra (Ví dụ đối với các dự án dân sinh, các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội có liên quan đến người dân) có như vậy mới phát huy được sức mạnh, vai trò của quần chúng nhân dân.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>