AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích nguyên tắc cơ bản được rút ra từ quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Liên hệ thực tiễn?

  Lời giải tham khảo:

  Xuất phát từ thực tế khách quan tôn trọng khách quan:

  • Cơ sở lí luận: Vật chất quyết định ý thức.
  • Yêu cầu:
   • Xuất phát từ sự vật để nhận thức sự vật.
   • Không lấy ý chí áp đặt thực tế.
   • Không lấy tình cảm cá nhân làm xuất phát điểm để đề ra mục tiêu.
   • Trong nhận thức phải luôn luôn có tính trung thực và quy luật.
  • Vận dụng yêu cầu: Khi áp dụng đúng các yêu cầu của quan điểm vào thực tiễn sẽ mang lại hiệu quả tốt và ngược lại.

  Phát huy vai trò nhân tố chủ quan:

  • Cơ sở lí luận: Ý thức quyết định vật chất.
  • Yêu cầu:
   • Cần chủ thể phải chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, rèn luyện ý chí, hoàn thiện nhân cách.
   • Khắc phục bệnh chủ quan, duy yd chí trong hoạt đông nhận thức và thực tiễn.
   • Tránh chủ nghĩa kinh nghiệm, xem thường tri thức khoa học, xem thường lí luận trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
  • Vận dụng yêu cầu: Tùy vào từng chủ thể mà có các cách vận dụng yêu cầu khác nhau nhưng nếu vận dụng đúng và đầy đủ thì sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.

  Liện hệ thực tiễn:

  Sau chiến chống Mỹ 1975, Việt Nam không thực hiện được mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân và gặp nhiều khó khăc do kinh tế trì trệ, hệ thống quản lý kém. Phần lớn do không nhận thức được tình hình hiện tại của đất nước nên đã chủ quan, nóng vội đi lên CNXH, áp đặt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội của Liên Xô lên đất nước trong khi đất nước mới được giải phóng, áp dụng mô hình xây dựng CNXH bao cấp, công nghiệp nặng trong khi đất nước ta nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nhân dân chủ yếu là thuần nông, thiếu lao động có tay nghề chuyên nghiệp và máy móc,… Vì vậy, tại Đại hội Đảng thứ VI năm 1986 Đảng đã đưa ra nguyên nhân, đề ra mục tiêu, đường lối mới như: xóa bỏ nền kinh tế bao cấp, thực hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, đổi mới về cơ chế quản lý kinh tế, cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hoạch toán kinh doanh XHCN, đổi mới về nội dung và cách thức công nghiệp hóa, thực hiện 3 chủ trương kinh tế. Đồng thời đổi mới về quan hệ hợp tác theo hướng mở, kêu gọi hợp tác và đầu tư nước ngoài, đổi mới nội dung và cách thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới quản lý và điều hành của nhà nước cho phù hợp với cơ cấu và cơ chế mới kinh tế mở. Nhờ đó đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nhất định: nền kinh tế dần được phục hồi và phát triển, đời sống nhân dân ấm no, ổn định phát huy vai trò quan trọng của nhân dân trong phát triển kinh tế. Đường lối đổi mới của Đảng năm 1986 chính là sự vận dụng phù hợp, bài học xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan, phát huy tính năng động chủ quan.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>