AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng?

  Lời giải tham khảo:

  Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những QHSX hợp thành cơ cấu kinh tế của 1 hình thái kinh tế- xã hội nhất định.

  Kiến trúc thượng tầng dùng để chỉ toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái YTXH cùng với các thiết kế chính trị-xã hội tương ứng, được hình thành trên 1 CSHT nhất định.

  Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT

  Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT:

  Mỗi CSHT sẽ hình thành nên 1 KTTT tương ứng với nó. Tính chất của KTTT do tính chất của CSHT quyết định.

  CSHT thay đổi thì sớm hay muộn, KTTT cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, sự thay đổi KTTT diễn ra rất phức tạp:

  • Có yếu tố thay đổi nhanh chóng cùng thay đổi của CSHT.
  • Có những yếu tố thay đổi rất chậm.
  • Có những yếu tố vẫn được kế thứa trong xã hội mới.

  Vai trò tác động trở lại của KTTT đối với CSHT:

  Tất cả các yếu tố của KTTT đều có tác động đến CSHT sự tác động đó thông qua nhiều phương thức:

  Trong trường hợp KTTT không có yếu tố nhà nước, phương thức tác động phụ thuộc vào bản chất của mỗi yếu tố trong KTTT.

  Trong trường hợp KTTT có yếu tố nhà nước thì phương thức tác động phải thông qua yếu tố nhà nước mới có thể phát huy vai trò thực tế của nó.

  Sự tác động của KTTT không phải bao giờ cũng tuân theo một xu hướng mà diễn ra theo 2 chiều hướng:

  • Nếu KTTT tác động cùng chiều với CSHT thì thúc đẩy CSHT phát triển.
  • Nếu KTTT tác động ngc chiều với CSHT thì kìm hãm hay hủy diệt CSHT đã sản sinh ra nó.
  • Sự tác động trở lại của KTTT đối với CSHT dù diễn ra với những xu hướng và mức độ khác nhau nhưng xét đến cùng thì CSHT vẫn đóng vai trò quyết định.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA