AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất?

  Lời giải tham khảo:

  Lực lượng sản xuất là tổng hợp các yếu tố vật chất và tinh thần tổng hợp thành yếu tố thực tiễn cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn, phát triển của con người.

  Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa ng với ng trong quá trình sản xuất.

  Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX:

  Mối liên hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó LLSX quyết định QHSX và QHSX tác động trở lại LLSX:

  Sự thống nhất: LLSX và QHSX là 2 mặt cơ bản, tất yếu của quá trình sản xuất, chúng không thể tách rời nhau. Trong đó LLSX là nội dung vật chất quả quá trình sản xuất, còn QHSX là hình thức xã hội của quá trình đó.

  Sự quyết định của LLSX đối với QHSX:

  Tương ứng với 1 trình độ phát triển của LLSX tất yếu đòi hỏi có 1 QHSX phù hợp với nó trên cả 3 phương diện: sở hữu, tổ chức, phân phối.

  Khi LLSX thay đổi tất yếu QHSX phải thay đổi theo.

  Sự tác động trở lại của QHSX đối với LLSX. QHSX có khả năng tác động trở lại LLSX theo 2 hướng: thúc đẩy hoặc kìm hãm:

  Khi QHSX phù hợp với LLSX sẽ thúc đẩy cho LLSX phát triển.

  Khi QHSX không phù hợp với LLSX sẽ kìm hãm sự phát triển của LLSX.

  Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ thống nhất có bao hàm khả năng chuyển hóa thành các mặt đối lập và phát sinh mâu thuẫn:

  LLSX và QHSX luôn gắn bó mật thiết với nhau trong mỗi PTSX, sự phù hợp giữa chúng chỉ diễn ra ở giai đoạn đầu của PTSX đó.

  LLSX không ngừng thay đổi còn QHSX tương đối ổn định do đó nó tạo thành khả năng phá vỡ sự thống nhất, phù hợp giữa chúng để hình thành sự đối lập và làm nảy sinh mâu thuẫn.

  Mâu thuẫn và sự vận động của mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX chính là nội dung cơ bản của quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX. Sự tác động của quy luật này tạo ra nguồn gốc và động lực cơ bản nhất đối với sự vận động, phát triển của PTSX và do đo trở thành nguồn gốc động lực đối với sự vận động, phát triển của toàn bộ động lực xã hội.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA