YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau 1954?  
   

  • A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ
  • B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • C. Đấu tranh chống Mĩ, Diệm
  • D. Câu A và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA