YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng khởi 1959 - 1960 là gì?  
   

  • A. Mĩ - Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chính sách “tố ccộng” “diệt cộng
  • B. Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng  miền  
   Nam
  • C. Do chính sách cai trị của Mĩ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề
  • D. Câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA