AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

                                                   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

  Nhận xét nào sau đây đúng với diện tích cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 1995 - 2015?

  • A. Cây công nghiệp hàng năm giảm liên tục.
  • B. Cây công nghiệp lâu năm luôn thấp hơn cây công nghiệp hàng năm.
  • C. Cây công nghiệp hàng năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp lâu năm.
  • D. Cây công nghiệp lâu năm tăng liên tục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA