AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  SẢN LƯỢNG THAN, DẦU MỎ, ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

  Năm

  2000

  2005

  2010

  2015

  Than đá (triệu tấn)

  11,6

  34,1

  44,8

    41,6

  Dầu mỏ (triệu tấn)

  16,3

  18,5

  15,0

    18,7

  Điện (tỉ kWh)

  26,7

  52,1

  91,7

  157,9

   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)

  Hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta giai đoạn 2000 - 2015?

  • A. Điện tăng nhanh nhất.
  • B. Dầu mỏ tăng liên tục.
  • C. Than đá tăng chậm nhất.
  • D. Dầu mỏ tăng nhanh hơn than.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>