YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40 Hz. Người ta thấy rằng hai điểm  A  và  B trên  mặt  nước cùng nằm trên phương truyền  sóng cách nhau  một  khoảng  d = 20 cm luôn dao động vuông pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 4 m/s đến 6 m/s. Tốc độ đó gần đúng với giá trị nào sau đây ?

  • A. 5,7 m/s
  • B. 5,3 m/s
  • C. 4,6 m/s
  • D. 4,2 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: Sử dụng công thức tính độ lệch pha :  

  \(\Delta \varphi = \frac{{2\pi d}}{\lambda }\)

  + Hai điểm A và B luôn dao động vuông pha \(\Rightarrow \,\,\Delta \varphi = \frac{{2\pi d}}{\lambda } = (2k + 1)\frac{\pi }{2}\,\,(k \in Z)\)

  ⇒ Bước sóng  \(\lambda = \frac{{4d}}{{\left( {2k + 1} \right)}}\,\, \Rightarrow\) vận tốc truyền sóng   \(v = \lambda .f = \frac{{4df}}{{(2k + 1)}} = \frac{{32}}{{(2k + 1)}}\,\,(m/s)\)

  + Theo đề bài  \(4 \le v \le 6\,\, \Rightarrow 4 \le \,\,\frac{{32}}{{2k + 1}} \le 6\,\, \Rightarrow \,\,2,15 \le k \le 3,5\,\, \Rightarrow \,\,k = 3\)

  Do đó \(v = \frac{{32}}{{2.3 + 1}} = 4,5\,\,(m/s)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16974

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON