AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khâu nào sau đây đóng vai trò trung tâm trong công nghệ gen?

  • A. Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào
  • B. Tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen
  • C. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp
  • D. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công nghệ gen bao gồm 3 khâu:

  • Tạo ADN tái tổ hợp
  • Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
  • Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

  Trong 3 khâu thì tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen là qua trọng nhất.

  ⇒ Đáp án: B

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA