• Câu hỏi:

  Kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam sau tháng 8/1945?

  • A. Thực dân Pháp
  • B. 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch
  • C. Thực dân Anh
  • D. Đế quốc Mỹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC