ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  In this writing test, candidates will not be (penalized) for minor mechanical mistakes.

  • A. punished
  • B. rewarded
  • C. motivated
  • D. discouraged

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  (to) penalize :phạt >< B. (to) reward: thưởng.

  Các đáp án còn lại:

  A. punish (v): phạt.

  C. motivate (v): thúc đẩy.

  D. discourage (v): khuyến khích.

  Dịch: Trong bài viết này, thí sinh sẽ không bị phạt những lỗi nhỏ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24479

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON