YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The first few days at university can be very (daunting), but with determination and positive attitude, freshmen will soon fit in with the new environment.

  • A. interesting
  • B. memorable
  • C. serious
  • D. depressing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  To be daunting (adj): thoái chí, nản chí =  to be depressing: chán nản, thất vọng.

  Các đáp án còn lại:

  A. interesting (adj): thú vị.

  B. memorable (adj): đáng nhớ.

  C. serious (adj): nghiêm trọng, trầm trọng, đáng ngờm.

  Dịch: Những ngày đầu tiên trên đại học thể rất chán nản, nhưng với một lòng quyết tâm thái độ tích cực, sinh viên năm nhất sẽ sớm hòa nhập được với môi trường mới.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON